Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 16.februārī

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Balvu Centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.

2. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

3. Par saistošo noteikumu Nr.4/2012 "Par aprūpi mājās" apstiprināšanu.

4. Par adrešu datu sakārtošanu.

5. Par apgrūtinājumu noteikšanu.

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Viļumene 1", Rugāju novada Rugāju pagastā.

7. Par zemes gabalu iznomāšanu.

8. Par zvejas tiesību nomas līguma pagarināšanu.

9. Par finansiālu atbalstu Jolantai Loginai.

10. Par autotransporta iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai.