Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 15.martā, plkst.12.00

1. Par grozījumiem Rugāju novada bibliotēku izmantošanas noteikumos.

2. Par Rugāju novada Lazdukalna pagasta Saieta nama nolikuma apstiprināšanu.

3. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.

4. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā "Par maksas noteikšanu par Rugāju sociālās aprūpes centra sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem"(protokols Nr.2, 6.§).

5. Par saistošo noteikumu Nr.4/2012 "Par aprūpi mājās" apstiprināšanu.

6. Par zemes gabalu iznomāšanu.

7. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

8. Par nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem.

10. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas sastāvā.

11. Par nekustamā īpašuma „Apsītes 2" atsavināšanu.

12. Par komunālo maksājumu parāda dzēšanu.

13. Par konkursa „Rugāju novada sakoptākā sēta 2012"nolikuma apstiprināšanu.