Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2012.gada 12.janvārī plkst. 14.00

Sēdes sākums plkst. 14.00

DARBA KĀRTĪBA:
 1. Par Rugāju novada vidusskolas Attīstības plāna apstiprināšanu.
 2. Par adrešu datu sakārtošanu.
 3. Par nekustamo īpašumu adrešu piešķiršanu.
 4. Par papildinājumiem Rugāju novada domes 2011.gada 19.maija lēmumā "Par grozījumiem un papildinājumiem Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā „Par zemi zemes reformas pabeigšanai" (protokols Nr.10, 8.§).
 5. Par platības precizēšanu un apgrūtinājumu noteikšanu.
 6. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu.
 7. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 8. Par dalību biedrībā „Latgales reģiona attīstības aģentūra".
 9. Par pārstāvja deleģēšanu Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajā padomē.
 10. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām Rugāju novadā 2012.gadā " apstiprināšanu.
 11. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Benislavas ciemā " īstenošanai.
 12. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā " īstenošanai.
 13. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta „ Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rugāju novada Skujetnieku ciemā" īstenošanai
 14. Par atkritumu izvešanas tarifu apstiprināšanu.
 15. Par profesionālās pilnveides kursu maksas segšanu.