Rugāju novada domes 2012.gada 5.aprīļa ārkārtas sēde

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par piedalīšanos LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” un projekta iesnieguma iesniegšanu.

2 Par saistošo noteikumu Nr.5/2012 “Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2010 „Par tirdzniecību publiskās vietās Rugāju novadā”

pieņemšanu.