RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE, 2012.gada 4.oktobrī sākums plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2012.gada 4.oktobra ārkārtas sēdes

Sākas plkst. 14.00

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu.

2. Par Rugāju Jauniešu iniciatīvu – interešu centra adreses maiņu.