Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

Projekta 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija” tiek īstenots laika posmā no 2015.gada 1. decembra līdz 2023.gada 31.decembrim.

9.2.2.1 pasākuma "Deinstutionalizācija" ietvaros ir izstrādāts un apstiprināts Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plāns, kura galvenais uzdevums ir plānot optimālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Latgales pašvaldībās, lai nodrošinātu sava reģiona iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk to dzīvesvietai un novērstu personu nokļūšanu institūcijās. Galvenās mērķa grupas ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni sociālās aprūpes centros un bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

Šī projekta ietvaros Rugāju novadā ir izvērtētas 10 pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī 7 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. „Deinstitucionalizācijas” projekta ietvaros Rugāju novadā tiek plānots veidot Dienas aprūpes centru. Tajā paredzētas 8 vietas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 8 vietas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas aprūpes centra izveide Rugāju novadā attīstīs kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas aprūpes centra atrašanās vieta būs Rugāju novada Lazdukalna pagastā Benislavas ciemā.

Tāpat, Rugāju novadā „Deinstitucionalizācijas” pasākumu ietvaros 4 izvērtētie bērni ar funkcionāliem traucējumiem 2018. gada vasarā saņēmuši ārstnieciskās masāžas pakalpojumu pie sertificētas masieres Māras Martuzānes.

2019.gadā Rugāju novadā tiek plānots sniegt pakalpojumus gan personām ar garīga rakstura traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši izvērtēto personu un izvērtēto bērnu vajadzībām un vecāku pieprasījumam.


Informācijai:

Latgales reģiona bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus.