2016.gada budžets

RUGĀJU NOVADA DOME
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570
Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv


APSTIPRINĀTI
ar Rugāju novada domes
2016. gada 11. februāra lēmumu Nr.20


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā


11.02.2016. Nr.3/2016


PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu


1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2 126 265 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2 038 533 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2016. gada 1. janvāri 33 386 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 1 492 euro.
4. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Rugāju novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2016. gadā saskaņā ar 3. pielikumu.
5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2016. gada 1. janvāri 58 628 euro, ieņēmumus 135 987 euro apmērā un izdevumus 172 356 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu.
6. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 5. pielikumu.
7. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
8. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
9. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
10. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem.


Domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine


Paskaidrojuma raksts

1.pielikums Pamatbudžeta ieņēmumi

2.pielikums Pamatbudžeta izdevumi

3.pielikums Mērķdotāciju sadalījums kolektīviem

4.pielikums Speciālais budžets

5.pielikums Saistības

6.Pielikums

7.Pielikums


Par saistošo noteikumu Nr.11/2016 „Grozījumi Rugāju novada domes 2016. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2016 „Par Rugāju novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”” apstiprināšanu.

Pielikums