Tiek izsludināta lauksaimniecības zemes “Lauciņi” mutiska pārdošanas izsole

Tiek izsludināta lauksaimniecības zemes “Lauciņi” mutiska pārdošanas izsole

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādu nekustamo īpašumu: „Lauciņi” ar kadastra numuru 3864 008 0244. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0244 – 9,12 ha platībā

Izsoles sākotnējā cena – EUR 15 417,07 (piecpadsmit tūkstoši četri simti septiņpadsmit euro un 07 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18. aprīlim, plkst. 12.45.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2019. gada 18. aprīļa, plkst. 12.45 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10,00 un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir EUR 1541,70 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit viens euro un 70 centi), jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līgumā noteiktajā termiņā, par ko būs vienojušās abas puses.

Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada 18.aprīlī, plkst. 12.45

Tālrunis informācijai: 64521348 L.Šustova