Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemju vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemju vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0097 Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 5,1 ha kopplatībā, rakstiska nomas tiesību izsole. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18. aprīlim plkst. 11.30. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada 18. aprīlī plkst. 11.30. Izsoles noteikumus skatīt šeit.


Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības– lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0116 Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 2,7701 ha kopplatībā, rakstiska nomas tiesību izsole. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18. aprīlim plkst. 11.45. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada 18. aprīlī plkst. 11.45. Izsoles noteikumus skatīt šeit.


Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3874 018 0191 Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 4,1 ha kopplatībā, rakstiska nomas tiesību izsole. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18. aprīlim plkst. 12.00. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada 18. aprīlī plkst. 12.00. Izsoles noteikumus skatīt šeit.


Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0187 Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 1,1 ha kopplatībā, rakstiska nomas tiesību izsole. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18. aprīlim plkst. 12.15. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada 18. aprīlī plkst. 12.15. Izsoles noteikumus skatīt šeit.


Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0344 Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 0,8 ha kopplatībā, rakstiska nomas tiesību izsole. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 18. aprīlim plkst. 12.30. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2019. gada 18. aprīlī plkst. 12.30.
Izsoles noteikumus skatīt šeit.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas nodeva EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi). Rugāju novada domes Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.