Atbildot uz iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem

Atbildot uz iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem

2018. gada 11. decembrī novada iedzīvotāji tika aicināti uz tikšanos, lai uzdotu un noskaidrotu interesējošus jautājumus saistībā ar pašvaldības pakalpojumu sniegšanu un problēmām, kuras tuvākajā laikā būtu pašvaldībai jārisina. Tika arī diskutēts un sniegti ierosinājumi darāmajiem darbiem, ko iekļaut Rugāju novada attīstības programmā 2020.- 2026. gadam. Paldies visiem, kuri atnāca un izteica savus viedokļus un ierosinājumus! Aicinām arī turpmāk piedalīties sanāksmēs, kad jau tiks apspriesta attīstības programma, gan arī ikdienā gatavi uzklausīt pamatotus ierosinājumus!


Tikaiņu bibliotēkā pulcējošies iedzīvotāji viennozīmīgi atzina, ka vietējā bibliotēka ir vieta, kur var ne tikai lasīt grāmatas un jaunāko presi, bet arī saņemt dažādus pakalpojumus un palīdzību – nokopēt, veikt maksājumus, iesniegt atskaites u.c. Aktuālākais, kas jārisina Tikaiņos, tika minēts - ūdensapgādes sistēmas atjaunošana un kanalizācijas sakārtošana, nelegāli izbērtie atkritumi neapsaimniekotajos īpašumos, kā, piemēram, bijušajās fermās, kā arī ko darīt ar īpašumiem, kuriem nesakārtotas īpašumtiesības, bet šobrīd jau brūk. Tika ierosināts arī uzstādīt kaut vienu apgaismojuma stabu. Tāpat tika izteikta neapmierinātība, ka tiek dedzināti plastmasas un gumijas atkritumi, nedomājot par pārējo iedzīvotāju veselību. Ja šāds gadījums ir, tad jāziņo pašvaldības policistam.

Jautājumi bija par pašvaldības darbinieku skaitu, kā piemēram, strādnieku, traktoristu, autobusu vadītāju un datorspeciālistu. Datorspeciālists uz visām pašvaldības iestādēm ir viens. Strādnieki ir gan iestādēs, gan arī Saimnieciskajā nodaļā abos pagastos, kas vasarā veic teritorijas labiekārtošanas darbus, tīra apaugumus ceļa malās, zāģē un skalda malku, savukārt ziemas periodā veic arī kurinātāja pienākumus. Strādnieki, kas ir izglītības iestādēs veic iestādēs remontdarbus un teritorijas uzkopšanu. Ņemot vērā, ka ne tikai skolēnu pārvadājumus uz skolu un mājās pašvaldība nodrošina ikdienā, bet arī nodrošina ar transportu mācību ekskursijām, sporta centra audzēkņu nokļūšanai sacensībās un citos ārpusskolas pasākumos, pašdarbības kolektīvu braucieniem, vienam no traktoristiem ir arī papildus pienākumos autobusa vadītāja pienākumi. Normatīvie akti stingri reglamentē, cik stundas autobusa vadītājs drīkst strādāt dienā un nedēļā. Tāpēc tas ir risinājums, lai nevajadzētu algot papildus autobusa vadītāju.


Joprojām aktuāls ir jautājums par pašvaldībai piederošās zemes nomu, jaunajiem nosacījumiem un jauno nomas maksu. Bijušajiem zemju lietotājiem būtu izdevīgāk izpirkt īpašumus, lai nebūtu jāmaksā nomas maksas un pievienotās vērtības nodoklis.
Tiekoties Skujetniekos, vislielākās diskusijas raisīja autoceļš Pāliņi-Gailīši. Lielāks atbalsts ne tikai uzņēmējiem, bet arī iedzīvotājiem būtu melnā seguma uzklāšana, tad arī vairāki izvēlētos dzīvot laukos, bet uz darbu, piemēram, Balvos, Gulbenē vai Rēzeknē, būtu ērtāk nokļūt.

Tika aktualizēts jautājums, ka cilvēki joprojām izmet atkritumus dažādas vietās, tā arī jaunatklātajā pieturē Ozolnēs miskastē iemesto atkritumu saturs viss mētājas uz ceļa.
Tika jautāts, kā pašvaldība vērtē Valsts kontroles revīziju par skolēnu pārvadājumiem. Jāatzīst, ka atsevišķos posmos pārklājas pašvaldības skolēnu pārvadājumu maršruts ar sabiedriskā transporta maršrutu, taču pašvaldības autobuss brauc visur, kur arī sabiedriskā transporta nav. Tāpat ar skolēnu autobusu pārvietojas arī pirmsskolas bērni un bērni īpašām vajadzībām, un ir asistents, kurš jau bērnus sagaida un pavada. Tā, piemēram, „lielais oranžais” (40-vietīgais) autobuss ik rītu vienā maršrutā brauc 81 km, „mazais oranžais” autobuss (19- vietīgais) divos maršrutos mēro 127 km un automašīna Caravella 110 km. Tāpat arī dodoties mājup, dienā nobraucot 636 km. Protams, autobusi nolietojas, un nākotnē būs atklāts jautājums, vai iegādāties jaunus autobusus vai arī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēji būs gatavi mainīt savus maršrutus un iesaistīties skolēnu pārvadāšanā.

Aktuāla ir arī otrās pašvaldības mājas Skujetniekos siltināšana, bet tikpat ir aktuāls arī iedzīvotāju parāds par sniegtajiem pakalpojumiem. Lai piedalītos projektā, īrniekiem būtu jāmaksā regulāri par saņemtajiem pakalpojumiem. Maija mēnesī tiek gaidīta Skujetnieku feldšeru - veselības punkta sertifikācija, šeit nav citu domu, ka feldšerim ir jābūt. Bez tam arī, kā atzīst Nacionālais veselības dienests, apmeklējumu skaits ir salīdzinoši liels kā lauku veselības punktam un būs arī turpmāk valsts finansējums feldšera algai un daļējiem uzturēšanas izdevumiem.

Benislavā, Lazdukalna saieta namā visplašākās diskusijas izvērtās tieši par esošās Rugāju novada attīstības programmas ieviešanu, kā arī par to, kas būtu jāiekļauj katrā no jomām. Turpinājumā, runājot par ceļu infrastruktūru, izskanēja ierosinājums veikt pašvaldības ceļu garumu precizēšanu, gan to pamatotības izvērtēšanu, piemēram, ja ceļš ir uz vienu viensētu, vai arī ceļš iet pa privātu zemi.

Nepieciešama autobusa pieturas Benislavā atjaunošana kā arī nojumes izbūvēšana, tas gan ir Latvijas Valsts ceļu pārziņā, tāpēc pašvaldība vērsīsies ar pamatojošu iesniegumu minētajā iestādē.

Runājot par pašvaldības zemēm, kas tiek iznomātas, tika ieteikts veidot stingrākas sankcijas pret tiem, kas pienācīgi nekopj zemi un aizaudzē ar krūmājiem. Kā, piemēram, viens no nosacījumiem varētu būt arī, vai potenciālajam nomniekam ir noslēgts atkritumu izvešanas līgums, jo izbērtie atkritumi atrodas visdažādākajās vietās un ar šiem piesārņotājiem jācīnās visdažādākajos veidos. Meliorācijas novadgrāvju uzturēšana ir īpašnieka atbildībā, taču, ja pašvaldībai ir iespēja, tad pozitīvi novērtējam iesaistīšanās projektos. Jāatzīmē, ka vajadzību ir daudz vairāk, taču prioritāri šogad tika izvēlēti novadgrāvji projektiem, kas skar lielas zemju platības, kā arī platības, kas plūdu laikā applūst.

Uzņēmējdarbības jomā, kā pozitīvais, ir, ka jāturpina grantu konkurss uzņēmējiem, organizēt uzņēmēju dienas, mājražošanā jāvirzās uz kooperāciju. Savukārt, tūrisma attīstībai vajadzētu veidot kemperu parku, kempingus, kā arī elektromobiļu uzlādējamo punktu. Jādomā kā „pārdot” tūrismu, veidojot papildus infrastruktūru un pasākumus.

Rugājos tika aktualizēts jautājums par kapsētu apsaimniekošanu. Vārnienes kapos, šobrīd domā par žoga atjaunošanu, paldies iedzīvotājai, kas uzņēmusies kapu vecākā pienākumus un daudzas lietas virza.

Viens no jautājumiem, kas izskanēja daudzreiz, tas ir par zemes nomu. Kam būs jāmaksā zemes nomas maksa 53 euro/ha, kā šī summa veidojas? Kāda nomas maksa būs pārējiem nomniekiem?
2018.gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nosaka pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Nekustamā īpašuma nomas līgums nevar tikt slēgts par laiku, kas ir ilgāks par 30 gadiem. Tāpat augstākminētā norma uzliek par pienākumu pašvaldībai ik pēc 6 gadiem vienpusēji pārskatīt nomas maksas apmēru, paredzot nomnieka tiesības vienpusēji atkāpties no noma slīguma, ja viņš nepiekrīt jaunajai nomas maksai. Rugāju novada dome ir pasūtījusi nomas maksas izvērtējumu. 2018.gada 22. oktobrī ir saņemts sertificēta vērtētāja atzinums, kurā norādīts, ka 1 ha tirgus nomas maksa gadā lauksaimniecības zemei, kas atrodas Rugāju novadā sastāda EUR 53.00. Nemainīga nomas maksa saglabājas tiem, kas iznomā apbūvētu zemesgabalu, 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības (bet tā nedrīkst būt mazāka par 28 euro gadā), kā arī nemainīga nomas maksa, 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, saglabājas tiem, kam uz zemesgabalu ir izbeigtas lietošanas tiesības. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam zvanīt Nekustamā īpašuma speciālistei Janai Krilovai. 27803039 .


Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa