Par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru

Par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru

Atgādinām, ka 2017. gada 24. aprīlī starp Rugāju novada pašvaldību un SIA “ZAAO” tika noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rugāju novada administratīvajā teritorijā. Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit.

Savukārt 2018. gada 2. novembrī SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 5.aprīlī ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Kaudzītes”. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa apmērs no 2019.gada 1.janvāra ir EUR 59,52 par tonnu.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2.daļā noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Rugāju novada pašvaldībā būs EUR 18.69 (neieskaitot PVN), ko veido:

  • pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu EUR 10.95 apmērā;
  • norādītais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu “Daibē” attiecināts uz 1 kubikmetru sadzīves atkritumu EUR 7.74 apmērā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar Finanšu daļas vadītāju – izpilddirektori Ievu Barutinu, e-pasts: ieva.barutina@zaao.lv, tālr. 64281250.