Izmaiņas noteikumos par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu

Izmaiņas noteikumos par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu

No 2018. gada 1. jūlija stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk Noteikumi), kas nosaka jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, minimālo nomas maksu un citus nosacījumus.


Noteikumi neattiecas uz ūdenstilpju un zvejas tiesību iznomāšanu, kā arī medību tiesību piešķiršanu. Zemesgabala iznomāšanu, kas tiek privatizēts atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, pašvaldībai piederoša neapbūvēta lauksaimniecības zemesgabala iznomāšanu ar izpirkuma tiesībām u.c.

Zemes nomas maksa apbūvētam zemesgabalam paliek nemainīga - 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par 28 euro gadā). Apbūvētam zemesgabalam, pašvaldība būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam, ja nomas līgums netiks noslēgts, nosūtīs maksāšanas paziņojumu par zemesgabala nekustamā īpašuma nodokli un rēķinu, kurā būs aprēķināta nomas maksa par faktisko apbūvēta zemesgabala lietošanu.

Attiecībā uz neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu, jaunie Noteikumi nosaka, ka neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus zemes nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, kas ir 28 euro gadā). Nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas maksu pārskata atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai un maina ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā – 6 gadi. Līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, maksa par zemesgabala nomu bija 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.

Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Pašvaldība pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu undokumentē izsoles procedūru.

Savlaicīgi pagarinot zemes nomas līguma termiņu, izsoles kārtība netiks piemērota, bet tiks piemērota zemes nomas maksa saskaņā ar jaunajiem Noteikumiem.

Palīgsaimniecību un mazdārziņu vajadzībām, iznomājamo zemesgabalu iznomāšanas kārtība un nomas maksa paliek nemainīga – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Pašvaldībai, izvērtējot lietderības apsvērumus, ir tiesības neapbūvētu zemesgabalu neiznomāt pretendentam, kurš pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav labticīgi pildījis ar iznomātāju noslēgtajā līgumā, par īpašuma lietošanu noteiktos nomnieka pienākumus – tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz vienu nomas maksas aprēķina periodu, vai iznomātājam zināmi publiskas personas nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādi, vai pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.

Noteikumi nosaka apbūves tiesības piešķiršanas kārtību uz pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā zemesgabala. Lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesību piešķiršanu pieņems pašvaldība, veiks zemesgabala novērtēšanu apbūves tiesību maksas aprēķināšanai (maksa ne mazāka kā 28 euro gadā) un šīs tiesības tiks nodotas izsoles kārtībā.


Rugāju novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova