Uz laiku tiks slēgts Rugāju novada pašvaldības ceļš “Egļusala – Žeivinieki”

Uz laiku tiks slēgts Rugāju novada pašvaldības ceļš “Egļusala – Žeivinieki”

Rugāju novada dome, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada pasākuma 7.2. ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ir uzsākusi projekta “Autoceļa Egļusala – Žeivinieki” posma pārbūvi”. Pašvaldības ceļa pārbūves darbu līgums noslēgts ar SIA “Ambergold”.

Pamatojoties uz SIA “Ambergold” 04.07.2018. saņemto vēstuli Nr.AMB/20181D/35, kur uzņēmums pašvaldībai lūdz, lai pēc iespējas īsākā laika posmā veiktu ceļa klātnes būvniecības darbus, slēgt pašvaldības ceļa “Egļusala – Žeivinieki” posmu no 0,000 km – 2,777 km meža posmā līdz 31.07.2018., (no Pk 29+00 līdz Pk 56+77 pēc būvprojekta).

Rugāju novada dome dara zināmu, ka pašvaldības ceļš “Egļusala – Žeivinieki”, kurš atrodas Rugāju pagastā, Rugāju novadā, tiks slēgts augstāk minētajā posmā. Apbraukšana un nokļūšana uz īpašumiem iespējama pa pašvaldības ceļu ”Rugāji – Tikaiņi” un valsts 2.šķiras autoceļu V464 “Pokrota – Lazdukalns”.