Rugāju novada dome izsludina zemes vienību nomas tiesību izsoles

Rugāju novada dome izsludina zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0137 Rugāju pagastā, Rugāju novadā – 2,46 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 18. maija plkst. 11.00. Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas nodeva EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2018. gada 18. maijā plkst. 11.00.


Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3874 011 0202 Rugāju pagastā, Rugāju novadā – 2,4449 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2018. gada 18. maija plkst. 11.15. Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas nodeva EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2018. gada 18. maijā plkst. 11.15.


Kontaktinformācija: Rugāju novada domes juriskonsulte Laura Konivale (Tālrunis: 26383351; 64521348, e-pasts: laura.konivale@rugaji.lv)