"Iepazīsim, lai nosargātu"

Veiksmīgi noslēdzies Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekts Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”, kur Rugāju novada dome bija vadošais projekta īstenotājs. Projektā uzstādītie vides instalācijas ir kļuvuši par papildu tūristu piesaistes objektiem visiem novadiem. Ziemeļlatgales 5 vides instalāciju objekti, kas kā vienots tūrisma objekts tika pieteikts Latgales reģiona 2017.gada balvai tūrismā nominācijā „ Inovatīvākais tūrisma produkts 2017” , kļuva par šī gada laureātu!

Gada nogalē Latvijas vides aizsardzības fonds piešķīris finansējumu nākošajam pašvaldību kopprojektam "Iepazīsim, lai nosargātu", lai sabiedrību iesaistītu izglītojošos pasākumos, kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanā un uzturēšanā nozīmīgu personu, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu. Tādējādi pašiem atklājot Latvijas dabas bagātības, iepazīstot tās un mācoties dabu sargāt. Projekta pasākumi notiks no 2018.janvāra līdz jūnijam ieskaitot 4 Ziemeļlatgales novados. Rugāju, Balvu, Baltinavas un Kārsavas novados pavasarī notiks 9 dabas izziņas pasākumi, kuros aicinām piedalīties arī Rugāju novada visu vecumu iedzīvotājus.

Rugāju novada teritorijā pavasarī projekta ietvaros notiks 2 pasākumi – laivošanas ekspedīcija pa Pededzes upes lejteci veselas dienas garumā, īpaši aicināti piedalīties jaunieši un otrs pasākums plānots kā āra dabas izziņas nometne teltīs divu dienu garumā skolēniem vecumā no 11-15 gadiem.

Balvu novadā, savukārt, tiks organizēts velo pārbrauciens velo gida pavadībā un Lubāna mitrāja izpētes pārgājiens Balvu novada Bērzpils pagastā ,ietverot klānu pļavas un Ičas upi, Solas ciemu, Bērzpils purvu.

Baltinavas novadā plānots organizēt aizraujošu velo orientēšanās pasākumu pa Baltinavas novada skaistākajām vietām ar pikniku noslēgumā.

Kārsavas novadā paredzēti vairāki Putnu vērošanas izziņas pārgājieni dabas parkā „Numernes valnis” ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu kā vides gidu.

Otrs pasākums, kas izlolots projektā ir virtuālās ekskursijas internetā - mūsdienīgs un radošs risinājums aizsargājamu dabas vērtību atklāšanā un saglabāšanā, iepazīstot dabas vērtības, tās neapdraudot. Mēs ikdienā daudz lietojam internetu un sociālos tīklus. Daudziem par ieradumu ir kļuvis „sērfojot” internetā apmeklēt dažādas svešas zemes, iepazīt tās, virtuāli tajās viesojoties. Ziemeļlatgale ir bagāta ar skaistām, neparastām vietām, tāpēc projekta gaitā tiks sagatavota interaktīva Ziemeļlatgales dabas dārgumu prezentācija - 4 Natura 2000 īpaši aizsargājamu teritoriju iemūžināšana 360 grādu fotogrāfijās un gaisa skatos un iespēja tos aplūkot internetā visai Latvijas sabiedrībai un arī Latvijas viesiem, tulkojot pievienotos aprakstus 2 svešvalodās. Prezentāciju varēs aplūkot katras pašvaldības mājas lapā. Rugāju novada dome ir vadošais projekta īstenotājs.

Aicinu jau tagad ielūkoties Rugāju novada domes mājas lapas sadaļā „ Latvia 360 ° Rugāju novads” (http://latvia360.com/lv?search=city%3ARug%C4%81ji), kurā šobrīd var virtuāli paviesoties 5 Rugāju novada vietās – Rugāju centrā, Rugāju parkā un stadionā, pie Rugāju ūdenskrātuves, pie Augustovas baznīcas un pie Lazdukalna saietu nama.

Projekts "Iepazīsim, lai nosargātu" veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.Informāciju sagatavoja Mārīte Orniņa

Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centra vadītāja