Veiksmīgi realizē projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs”

Veiksmīgi realizē projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs”

Šī gada pavasarī Rugāju novada vispārizglītojošās izglītības iestādes – Rugāju novada vidusskola un Rugāju novada Eglaines pamatskola veiksmīgi uzsāka darbu realizējot ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās mācību iestādēs”. Darbu uzsāka pedagoģe karjeras konsultante. A. Kukurāne, ar projekta līdzekļiem tika finansēti karjeras izglītības un atbalsta pasākumi abās novada skolās. Skolēni varēja iepazīt jaunākās tehnoloģijas metālapstrādē un uzzināt par izglītības iespējām šajā nozarē apmeklējot īpaši aprīkoto “Tehnobusu”, rosinot skolēnu interesi par dabas zinībām un ar to saistītajām profesijām un izglītības iespējām dabas zinātņu jomā, abās skolās nodarbību “Kļūsti par biologu” vadīja Virdžīnija Vīcupa. Sākumskolas klašu skolēni darba pasauli izzināja caur profesijas iepazīšanas darbnīcām nodarbībās “Sniegsim ēdināšanas pakalpojumus!” un “Jaunais galdnieks”, ko turpinās arī šajā mācību gadā. Karjeras izglītības darbs skolās tika realizēts arī dažādos citos ārpusstundu pasākumos - skolēni varēja noskatīties filmu “Kvanta kods”, piedalījās “Meža ekspedīcijā”, ar biedrības “Skreine” atbalstu varēja iepazīt amatnieku darbu. Karjeras izglītības darbs tika veikts arī klases audzinātāju stundās un klašu ekskursijās.

Arī jaunajā 2017./2018. mācību gadā darbs projekta ietvaros turpināsies. Piesaistot projekta finansējumu tiek plānotas nodarbības dažādās profesiju iepazīšanas meistarklašu nodarbībās, vidusskolas skolēniem būs iespēja piedalīties nodarbībās profesionāla personības izaugsmes trenera vadībā, lai labāk spētu izzināt savu personību un apzināti plānot savu karjeru nākotnē. Tāpat kā iepriekšējos mācību gados, karjeras izglītības aktivitātes tiks integrētas dažādos skolas pasākumos un audzināšanas darbā.


Informācija: Pedagoģe karjeras konsultante Agita Kukurāne