Izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”

Izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”

„Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Gaigalas”, kadastra Nr. 3864 007 0431, 8,21 ha platībā Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 6295,57. Izsoles solis – EUR 100,00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit vai Domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00, interesenti var arī apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. augustam plkst.10.30. Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, līdz 2017. gada 31. augustam plkst. 10.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10,00 un drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 629,56 Domes norēķinu kontā reģistrācijas Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz 2017. gada 8. septembrim.

Izsole notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2017. gada 31. augustā plkst. 11.00.

Tālrunis informācijai: 28611083 L. Konivale.