Skolu jaunieši, vai vēlaties strādāt vasaras brīvlaikā?

Skolu jaunieši, vai vēlaties strādāt vasaras  brīvlaikā?

Sagaidot skolu jauniešu vēlmi vasaras brīvlaikā strādāt, Rugāju novada pašvaldība no 2016. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 26. augustam nodarbinātības pasākumus nodrošinās 20 novada administratīvajā teritorijā deklarētiem skolēniem, kuri mācās novada vispārizglītojošajās skolās un kuri uz nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15 gadu vecumu.

Skolēnu nodarbinātība tiks nodrošināta 8 Lazdukalna pagasta un 12 Rugāju pagasta skolu jauniešiem, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā.

Nodarbinātības pasākumos iesaistītie skolēni varēs strādāt 10 darba dienas, četras stundas dienā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām. Pašvaldība sagaida arī, ka darbam vasaras brīvlaikā pieteiksies skolēni, kuriem nebūs neērti strādāt fizisku darbu un tas tiks veikts noteiktajā apmērā, termiņā un pēc iespējas labākā kvalitātē.

Dokumenti – vecāku vai aizbildņu aizpildīts iesniegums un ārsta izziņa (forma 027) par veselības stāvokli – jāiesniedz Rugāju novada domes sekretārei reģistrēšanai līdz 2016. gada 16. maijam. Pēc noteiktā termiņa dokumenti netiks pieņemti.

Pašvaldības izveidota darba grupa, līdz 2016. gada 20. maijam izvērtējot skolēnu iesniegtos pieteikuma dokumentus, ņems tos vērā, kā arī dokumentu iesniegšanas/reģistrācijas secību. Ja kāds no skolēniem atteiksies no nodarbinātības pasākumiem, tad viņa vietā tiks aicināts nākošais skolēns izvērtēšanas secībā.

Par izvērtēšanas rezultātiem darba grupa informēs skolēnus līdz 2016. gada 23. maijam, izsūtot uz Rugāju novada izglītības iestādēm sēdes protokola izrakstu ar izvēlēto skolēnu sarakstu.

Ar Rugāju novada domes 21.04.2016. noteikumiem Nr.51 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2016. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” var iepazīties un iesnieguma veidlapu saņemt novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.) pie sekretāres un pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv. Kontakttālruņi: 27818471 – Rugāju Jauniešu iniciatīvu-interešu centra vadītāka L.Kravale, 27869387 – Izglītības pārvaldes vadītāja B.Berkolde.

Noteikumi un veidlapa, skatīt šeit!


Izglītības pārvaldes vadītāja

Biruta Berkolde