Aicinām iedzīvotājus piedalīties Rugāju novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskajā apspriešanā

Aicinām iedzīvotājus piedalīties Rugāju novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskajā apspriešanā

Saskaņā ar 2017.gada 29.jūnija Rugāju novada domes lēmumu (Nr.130) publiskajai apspriešanai tiek nodota Rugāju novada teritorijas plānojuma 1.redakcija.

Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no 14.07.2017. līdz 10.08.2017.


Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

2017.gada 3.augustāplkst. 10.00Tikaiņu bibliotēka, Tikaiņi, Rugāju pagasts, Rugāju novads
2017.gada 3.augustāplkst.12.00Skujetnieku bibliotēka, Liepu iela 4-1, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts,
Rugāju novads
2017.gada 3.augustāplkst.14.00Lazdukalna saietu nams, Skolas iela 3A, Benislava,
Lazdukalna pagasts, Rugāju novads
2017.gada 3.augustāplkst.16.00Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts,
Rugāju novads


Priekšlikumi iesniedzami līdz 2017.gada 1.augustam Rugāju novada domē, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 vai sūtot elektroniski: dome@rugaji.lv.

Ar teritorijas plānojumu var iepazīties Rugāju novada domē (1. stāvā pie sekretāres) Kurmenes ielā 48, Rugājos domes darba laikos no 8:30 - 17:00, (pusdienu pārtraukums no 12.30 - 13.00), interneta vietnē www.rugaji.lv un ģeoportālā geolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7567