Rugāju novada dome izsludina zemes vienību nomas tiesību rakstiskas izsoles

Rugāju novada dome izsludina zemes vienību nomas tiesību rakstiskas izsoles

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 1.1364 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 28. jūlija plkst. 11.00. Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas nodeva EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi) Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2017. gada 28. jūlijā plkst. 11.00.

___________________________________________________________

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošās zemes vienības – lauksaimniecības zeme, ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0045, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 3.0 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.rugaji.lv vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai var iesniegt Rugāju novada domē, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 28. jūlija plkst. 11.15. Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas nodeva EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi) Rugāju novada domes, Reģ. Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

Pieteikumu atvēršana notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2017. gada 28. jūlijā plkst. 11.15.Kontaktinformācija: Rugāju novada domes juriskonsulte Laura Konivale, tālrunis: 28611083; e-pasts: laura.konivale@rugaji.lv .