Verot vaļā dziesmu skreini, aizvada etnogrāfiskā ansambļa "Benislava" 30 gadu jubileju

Verot vaļā dziesmu skreini, aizvada etnogrāfiskā ansambļa

“Kas būtu Latvija bez bērziem un kas būtu Lazdukalns bez etnogrāfiskā ansambļa “Benislava”!”. Tā savā uzrunā, ansambļa trīsdesmit gadu jubilejā, teica bijušais Lazdukalna pagasta padomes priekšsēdētājs Ēvalds Stērnieks. Patiesi, jo ansambļa vēsture ir zīmīga – nosaukumu “Benislava” tas ir ieguvis no pirmā Latgales kora, kurš dibināts Benislavā. Ansambļa vadīšanu, šos ilgos gadus, savās rokās tur Regīna Čudarāne, un pat laika gaitā, mainoties dziedātāju sastāvam, etnogrāfiskā ansambļa stiprais latgaliešu dziedāšanas gars nav zudis, gluži otrādi, tas ir tikai stiprinājies, par ko liecina arī aizvadītā ansambļa trīsdesmit gadu jubileja, kopīgi verot vaļā dziesmu skreini un ritinot skaistās atmiņas.

“Šodien ir svētki Lazdukalnā, šodien jau viss zaļo un zied ķirši. Šodien skaisti sapucēti zied arī, viena no vecākajiem pašdarbības kolektīviem Rugāju novadā, dalībnieki. Mēs varam priecāties par bagāto dziesmu pūru, par mantojumu, kas pieder jums jau trīsdesmit gadus. Bet kas tad ir trīsdesmit gadi viena cilvēka mūžā? Tas ir pats skaistākais laiks un tieši tik skaists laiks ir arī ansambļa jubileja, šis ir jūsu laiks!” vēlot izturību un veselību ansambļa dalībniekiem, Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine ansambļa vadītājai pasniedza augstāko Rugāju novada apbalvojumu – Goda rakstu par izcilu darbu un sasniegumiem tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un pārmantojamībā.

Uz etnogrāfiskā ansambļa jubilejas pasākumu bija ieradies arī ansambļa “krusttēvs” Arvīds Zelčs, atzīstot, ka viņam nav tiek liela paldies, lai pateiktos par titulu, kas viņam piešķirts – būt par šī ansambļa krusttēvu. “Pa šiem daudzajiem gadiem, ne mazums ūdeņu pa Palaciņas, Saipītes un Pokrateņas upītēm ir aiztecējis uz Aivieksti. Pa šiem daudzajiem gadiem daudz kas ir mainījies līdz nepazīšanai, taču nemainīgs ir palicis latgaliešu stiprais gars, latgaliešu tradīcijas, kultūras un dziesmas. Atceroties vairākus gadu desmitus atpakaļ, izņemot kolhoza darbus, gribējās arī ko skaistu, tāpēc atbalstījām, gan kultūru, gan skolu, gan sportu, un priecājos, ka tas viss dzīvo un attīstās arī šodien. Ziniet, ir tāds teiciens - “Veselība ir viss, bet viss nav nekas bez veselības. Lai ikdienā raits solis un veicas darbi!” dziedātājiem un vadītājai vēlēja A. Zelčs.

Etnogrāfiskais ansamblis “Benislava” pirmsākumos savus mēģinājums vadīja Rugāju novada Eglaines pamatskolas telpās. “Esmu gandarīts, ka varu sveikt ansambli jubilejā arī tāpēc, ka starp dziedātājiem ir Eglaines pamatskolas skolotājas. Tad, kad 1987. gadā sāku strādāt par skolas direktoru, blakus manam kabinetam notika mēģinājumi. Droši vien man jau vajadzēja iemācīties dziesmu tekstus dzirdot tik skanīgas balsis!” smaidot noteica Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktors Eduards Stalidzāns, novēlot veselību un vēl vairāk ansambļa draugu.

Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule, savā uzrunā etnogrāfiskajam ansamblim, atzina, ka daudzus gadus strādājot kultūras jomā, ar katru kolektīvu sasaistās kas ļoti īpašs, ko nevar aizmirst. “Atceros 1990. gada Dziesmu svētkus, kad biju kopā ar Balvu rajona lielo pašdarbnieku saimi. Darba bija daudz, man brīžiem pat aizmirsās paēst. Gāju pie etnogrāfiskā ansambļa, Regīna man grieza biezu riku no maizes kukuļa, lika virsū sviestu un uzmanīja, lai es paēdu. Tāpēc jāsaka paldies jums par uzmanīšanu un kopā būšanu,” teica R. Cibule.

Skaistajā jubilejā ciemiņus sumināt ieradās ar Lazdukalna bibliotēkas vadītāja Ligita Kalnēja, pastāstot, ka ansamblis vienmēr ir atsaucīgs un sadarbojas ar bibliotēku. “Kā bibliotekārei pienākas, zinu daudz stāstus un pasakas, un šajā jubilejas reizē, domājot par dāvanu, ienāca prātā Karlsons, tāpēc nesu jums nevis vienu torti un trīsdesmit svecītes, bet gan trīsdesmit kūkas un vienu sveci!”. Savukārt dramatiskais kolektīvs “Zibšņi” kopā ar vadītāju Arnitu Rakstiņu, dziedātājiem veltīja pašu sacerētu dziesmu un dāvināja īpaši jubilejai veltītus pūšamos instrumentus.

Ansambļa vadītāja Regīna Čudarāne, pasakoties atbalstītājiem, saviem dziedātājiem un mīļajai meitai Daigai, kura palīdz arī ansambļa vadīšanā, veltīja vislielāko paldies arī Rugāju novada Kultūras nodaļai par ilgo sadarbību un to, ka pateicoties uzņēmībai rakstīt projektu, ansambļa dalībnieki, jau īpašajā jubilejas pasākumā, varēja priecāties par jaunajiem tērpiem.

Etnogrāfiskais ansamblis “Benislava”, tā pastāvēšanas laikā, ir iemantojis daudz draugu, un uz jubileju bija ieraudšies arī ciemiņi no Bērzpils, Briežuciema, Tilžas, Eiropas deju dāmu kopa “Tonuss”, Rugāju novada domes priekšsēdētājas vietnieks Andris Leons, prāvests Oļģerts Misjūns, sakot paldies par saritinātajām dziesmām trīsdesmit brīnišķīgos un skanīgos kamolos.

Foto no pasākuma skatīt šeit.

Teksts, foto: Agrita Luža