Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Būdinieki”

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Būdinieki”

Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Būdinieki”, kadastra Nr. 3864 007 0061, 2.85 ha platībā Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 2795.57. Izsoles solis – EUR 50.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit vai Domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, interesenti var arī apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2017. gada 22. jūnijam plkst.10:30. Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, līdz 2017. gada 22. jūnijam plkst. 10:30 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10.00 un drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 279.56 Domes norēķinu kontā reģ. Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nekustamo īpašumu jāsamaksā līdz 2017. gada 6. jūlijam.

Izsole notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2017. gada 22. jūnijā plkst. 11:00. Tālrunis informācijai: 28611083 L. Konivale.