Skolēnu nodarbinātības pasākumi 2017. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā

Skolēnu  nodarbinātības pasākumi 2017. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā

Rugāju novada pašvaldība, lai nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt darba iemaņas, pamatprasmes un darba pieredzi, kā arī lai radītu skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvlaiku, 2017. gada vasaras brīvlaikā piedāvā novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēnus iesaistīt pašvaldības finansētās darba vietās.

Nodarbinātības pasākumi tiks nodrošināti 23 skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuri mācās novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un kuri nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdī ir sasnieguši 15 gadu vecumu, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā: Rugāju pagastā – 14 skolēni; Lazdukalna pagastā – 9 skolēni.

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās 10 darba dienas, četras stundas dienā, saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.

Iesniegt vecāku vai aizbildņu aizpildītu iesniegumu un ārsta izziņu (forma 027) par veselības stāvokli var Rugāju novada domē, adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, pie sekretāres (var saņemt Iesnieguma veidlapu) līdz 2017. gada 23. maijam. Pēc noteiktā termiņa dokumenti netiks pieņemti.

Par izvērtēšanas rezultātiem darba grupa informēs skolēnus līdz 2017. gada 26. maijam, izsūtot Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēm darba grupas sēdes protokola izrakstu ar izvēlēto skolēnu sarakstu.

Kontaktinformācija: Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde, tālruņi: 64507246, 27869387; Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centra vadītāja Līga Kravale, tālrunis 27818471.

Noteikumi - Rugāju novada domes 2017. gada 20. aprīļa noteikumi Nr. 1/2017 „Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2017. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā”