Piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes gabalu

Piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes gabalu

Rugāju novada dome piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0140, Rugāju novada Lazdukalna pagastā, 1,1364 ha platībā.