Izmaiņas norēķinu kārtībā

Izmaiņas norēķinu kārtībā

Balvu novada pašvaldība informē, ka apvienojoties Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem, ir mainījušies pašvaldības rekvizīti. Īpaši uzmanība jāpievērš bijušajiem Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada iedzīvotājiem veicot maksājumus, jo būs jānorāda Balvu novada pašvaldības reģistrācijas numurs (90009115622). Norēķinus var veikt uz jebkuru no zemāk norādītajiem konta numuriem.

Atgādinām, ka veicot maksājumu, maksājuma mērķī OBLIGĀTI norādiet rēķina numuru un/vai par kādu pakalpojumu tiek maksāts, ja maksājat par citu personu, lūdzu, norādiet šīs personas vārdu, uzvārdu!

Veicot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumu, būtiski ir pārliecināties, lai pārskaitījums tiku adresēts uz kādu no zemāk minētajiem bankas kontiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, norādot Balvu novada pašvaldības reģistrācijas numuru. Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldības banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS REKVIZĪTI

Balvu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501,
tālrunis +371 26104539, +371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

AS SEB banka
LV93UNLA0050014291739Norēķinu konts

LV60UNLA0050017178471Norēķinu konts

LV27UNLA0050019759750Norēķinu konts

LV68UNLA0050016639686 Nekustamā īpašuma nodokļa konts

AS "Citadele banka"

LV05PARX0012592970001 Norēķinu konts

LV80PARX0012592970009 Nekustamā īpašuma nodokļa konts


"Swedbank" AS
LV24HABA0551034380944 Norēķinu konts

LV18HABA0551034294140 Norēķinu konts

LV17HABA0551034380973 Nekustamā īpašuma nodokļa konts

NMR kods: 90009115622