Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:


Nekustamo īpašumu “Dūkuris” ar kadastra numuru 3864 007 0196 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0196 – 9,58 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 19 666,73 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

Tālrunis informācijai: 29342304; e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 28.oktobrim, plkst. 9.30.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 28.oktobrim, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir1 966,67 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001.

Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 28.oktobrī, plkst. 10.00.

_____________________________________________________________

Nekustamo īpašumu – smilts atradni - “Cūkusalas karjers” ar kadastra numuru 3874 007 0091 atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0091 – 16,04 ha platībā.

Ar derīgā materiāla – smilts – apjoma aprēķinu un meža apsaimniekošanas plānu var iepazīties sūtot pieprasījumu uz e-pastu: liga.cepurniece@rugaji.lv vai zvanot uz tālruni 29342304 Līga Cepurniece.

Izsoles sākumcena – 54 000,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 28.oktobra, plkst. 10.00.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 28.oktobrim, plkst. 10.00 jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir5 400,00 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001.

Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 28.oktobrī, plkst. 10.30.