Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 – iznomājamā platība 1,83ha (zemes gabala kopplatība 4,20 ha).

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0381 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27.augustam plkst. 10.20. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 27.augustā plkst., 10:30. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 54 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 98,82 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 1,83 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

_______________________________________________________

Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0375 – iznomājamā platība 8,60 ha (zemes gabala kopplatība 32,3606).

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0375 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27.augustam plkst. 10.50. Nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 27.augustā plkst., 11:00. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 54 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 464,40 EUR bez PVN, par visu iznomājamo zemes gabala platību 8,60 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% eiro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.


Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva par katru nomas tiesību izsoli, kurā vēlas piedalīties, 10,00 EUR Rugāju novada domes norēķinu kontā, AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001. Reģ.Nr. 90009116736.


Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.


Kontaktpersonas:

- jautājumos par zemes vienības nomas noteikumiem - Rugāju novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Jana Krilova, tālrunis 27803039;

- jautājumos par izsoles norisi – Līga Cepurniece, tālrunis 29342304.