Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:


Nekustamo īpašumu “Cūkusalas karjers” ar kadastra numuru 3874 007 0091 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0091 – 16,04 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 59 974,84 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT. Tālrunis informācijai: 29342304

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 25.augustam, plkst. 9.30.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 25.augustam, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir 5 997,48 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001.

Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 25.augustā, plkst. 10.00.

______________________________________________________

Nekustamo īpašumu “Upesmaliņa 2” ar kadastra numuru 3874 001 0033 atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3874 001 0033 – 8,70 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 22 282,65 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT. Tālrunis informācijai: 29342304

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 25.augustam, plkst. 10.30.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 25.augustam, plkst. 10.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir2 228,27 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001.

Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 25.augustā, plkst. 11.00.

______________________________________________________

Nekustamo īpašumu “Skadiņi” ar kadastra numuru 3864 004 0397 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0405 – 21,75 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 35 138,75 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT. Tālrunis informācijai: 29342304

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 27.augustam, plkst. 9.30.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 27.augustam, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir3 513,88 EUR, jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001.

Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 27.augustā, plkst. 10.00.