Par Rugāju novada domes vēršanos Latvijas Republikas Satversmes tiesā

Par Rugāju novada domes vēršanos Latvijas Republikas Satversmes tiesā

Informējam, ka Rugāju novada domes deputāti, 2020. gada 16. jūlija domes sēdē, pieņēma lēmumu par vēršanos Latvijas Republikas Satversmes tiesā un pieteikuma iesniegšanu par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 12. punkta, ciktāl tas paredz Rugāju un Lazdukalna pagastu pievienošanu Balvu novadam, atzīšanu par neatbilstošu Satversmei, Eiropas vietējo pašvaldību hartai.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4. panta otrajā daļā ir minēts, ka Administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima šā likuma pielikuma. Savukārt pielikuma 12. punktā Rugāju un Lazdukalna pagasti ir iekļauti Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Augstāk minētās tiesību normas ierobežo Rugāju novada pašvaldības tiesības un tādēļ tās neatbilst Latvijas Republikas 1. un 101. pantam, kā arī Eiropas vietējo pašvaldību hartai. Rugāju novada dome uzskata, ka ar augstāk minētā likuma pielikuma 12. Punktu pašvaldība ir prettiesiski pievienota Balvu novadam, likums nav pieņemts Satversmē noteiktajā kārtībā, nav notikušas pienācīgas konsultācijas ar pašvaldību un tās iedzīvotājiem.