Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā

Pamatojoties uz Rugāju novada domes 2013. gada 19. augusta saistošo noteikumu Nr. 7/2013 “Rugāju novada pašvaldības nolikums” 15.8. punktu, kur noteikts, ka Izpilddirektors pieņem lēmumus par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumu Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, likuma „Par autoceļiem” 5. panta otro daļu, kur noteikts, ka autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobežot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama, Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. un 2.2. apakšpunktu, kur noteikts, ka satiksmi uz ceļiem var aizliegt vai ierobežot, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, kā arī, lai novērstu satiksmes negadījuma risku ceļa bojājumu dēļ. Rudenī un pavasarī pastāvošo klimatisko apstākļu (lietus, atkusnis) ietekmē tiek izskalots ceļu segums un kravas automobiļu iedarbībā ceļi tiek bojāti, nepieciešams noteikt masas ierobežojumu transportlīdzekļiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumu Nr. 42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 12.2. punktu informāciju par satiksmes aizliegumu vai ierobežojumiem savā tīmekļvietnē publicē pašvaldība, ja aizliegums vai ierobežojumi attiecas uz pašvaldību autoceļiem un ielām, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par satiksmes aizlieguma vai ierobežojumu saskaņošanu, norādot autoceļa vai ielas nosaukumu, posmu, aizlieguma vai ierobežojumu veidu, termiņu un kontakttālruni.

Ņemot vērā augstāk minēto, tika nolemts noteikt satiksmes ierobežojumus no 2020. gada 19. februāra līdz 2020. gada 6. aprīlim transporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas pa Rugāju novada pašvaldības autoceļiem:

Nr.p.k.

Autoceļš

Autoceļu posms kilometros

1.

Beņislava – Blāzma

0,624 - 7,624

2.

Silaines gateris – Liepnīte

0,000 - 6,090

3.

Liepnīte – Patmalnieki

0,000 - 5,140

4.

Gariesili – Drudži

0,000 - 3,470

5.

Silinieki – Skubinova

0,000 - 2,865

6.

Liepnīte – Klitončiki

0,000 - 2,900

7.

Rugāji – Tikaiņi

0,000 - 7,811

8.

Griestiņi – Kozupe

0,000 - 4,330

9.

Kapūne – Klāni

0,000 - 5,100

10.

Rūbāni – Fabriki

0,000 - 2,250

11.

Dubļukalns – Biškāni

0,000 - 1,672

12.

Zeltiņi – Ilganči – Medņi

0,000 - 10,680

13.

Cūksala – Karjers – Čušļi

0,000 - 2,080

14.

Upatnieki – Vēzis

0,000 - 1,971

15.

Vīkšņi – Silenieki

0,000 - 5,083

16.

Čušļi – Kraukļeva

0,000 - 4,360

17.

Griestiņi – Rimstavas

0,000 - 0,570

18.

Drudži – Golvari

0,000 - 2,800

19.

Aizupes apvedceļš

0,000 - 1,400

20.

Gailīši – Bankova

0,000 - 1,920

21.

Upetnieki – Kaņepiene

0,000 - 1,385

22.

Medņi – Biškāni

0,000 - 2,774


Lēmums Nr. 11.8/1 Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu

Saskaņojums ar VAS Latvijas valsts ceļi


Kontaktinformācija:

LĪGA CEPURNIECE (Tālrunis: 29342304, e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv)

DZIDRA ŠMAGRE (Tālrunis: 26382209, e-pasts: dzidra.smagre@rugaji.lv)