Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki” ar kadastra numuru 3864 010 0119. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0119 – 10,30 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 16 388,19 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro un 19 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit vai Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 14. februāra, plkst. 9.30.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2020. gada 14. februāra, plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 50,00 un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas irEUR 1 638,82 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro un 82 centi), jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001

Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 14.februārī plkst. 10.00