Pārskats par pašvaldības 2019.gada budžetu

Pārskats par pašvaldības 2019.gada budžetu

Tuvojoties budžeta gada izskaņai, tiek izvērtēti arī pašvaldības budžeta izdevumi, paveiktie darbi un īstenotie pasākumi. 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi bija plānoti 2 702 233 euro apmērā, savukārt uz 1.decembri bija 3 578 341, izdevumi plānoti 2 534 782 euro, uz 1.decembri - 2 911 330 euro. Gada laikā saņemti papildus finansējumi no mērķdotācijām un īstenotajiem projektiem.


Īsumā par katru no izdevumu pozīcijām


Vispārējie valdības dienesti

Rugāju novada dome arī 2019. gadā līdzdarbojas vairākās biedrībās, kā rezultātā ieguvums ir ne tikai informācijas apmaiņa, bet arī dalība kopējos projektos. Eiroreģiona “Pleskava, Livonija” ietvaros tika uzsākts projekts ”No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā”. Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā. Projekta partneri ir gan no Latvijas pierobežas, gan arī Krievijas. Latgales reģiona attīstības aģentūras projekta ietvaros “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” ietvaros pašvaldības visas trīs izglītības iestādes 2019.-2020.gadā saņems gan sporta inventāru, gan arī iekārtu rotaļlaukumam. Rugāju novada Eglaines pamatskola jau ir saņēmusi sporta inventāru. Iedzīvotāji ir novērtējuši valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru iespējas. Nav jādodas uz Valsts ieņēmumu dienestu vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, atsevišķus pakalpojumus var saņemt Rugāju novada domē un Lazdukalna pagasta pārvaldē. Aicinām izmantot pakalpojumus izmantot arī turpmāk!


Sabiedriskā kartība un drošība

Joprojām aktuāls jautājums ir sadzīves atkritumu līgumu esamība un attiecīgi atkritumu izvešanas organizēšana. 2020. gada sākumā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „ZAAO” tiks aktualizēti dati par noslēgtajiem līgumiem. Visbiežāk par laikā nenomaksātiem rēķiniem līgumi tiek lauzti, konteineri aizvesti un atkritumi attiecīgi izgāzti mežos.


Izdevumi ekonomiskajai darbībai

2019.gadā tika veiktas aktivitātes, kas sniedza atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, 2019. gadā, katru mēnesi, 12 iedzīvotājiem tika nodrošināts algotais pagaidu sabiedriskais darbs. Pirmo reizi pašvaldība pretendēja un saņēma Nodarbinātības valsts aģentūras finansējumu 50 % apmērā darba samaksas izdevumiem, organizējot skolēnu vasaras nodarbinātību. Vasarā darba iespējas izmantoja 24 skolēni. Biznesa ideju konkursā, kurš tiek rīkots jau otro gadu, finansējumu saņēma 2 pretendenti savu biznesa plānu realizēšanai un divi pretendenti mārketinga pasākumu īstenošanai. 2019.gadā tika realizēti atliktie darbi – noasfaltētas autoceļu Pelnupe- Osa un Ozolnes – Liepari nobrauktuves no valsts ceļa Gulbene – Rēzekne, kā tas bija paredzēts tehniskajā projektā, izmaksas 15 733 euro. Izmaiņas nākošgad skars Būvvaldi, jo, sākot ar 2020. gadu, visas jaunās būvniecības ieceres varēs uzsākt tikai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Līdz ar to būvniecības procesos būs nopietnas izmaiņas, kas skars ne tikai nozares profesionāļus, bet ikvienu iedzīvotāju, kurš vēlēsies kaut ko būvēt. Šā gada martā stājās spēkā grozījumi Būvniecības likumā, kas nosaka – ar 2020. gada 1. janvāri ikviena jauna būvniecības iecere būs iesniedzama tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā. Ņemot vērā, ka bija maza atsaucība, izpalika pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējiem un lauksaimniekiem, kā arī gada noslēguma pasākums. Pasākumi tik īstenoti 2020.gadā, izvērtējot kurš laika periods pieņemamāks. Rugāju novada dome ir iestājusies biedrībā „Latgales reģiona tūrisma asociācija”. 2019.gadā tika apstiprināts biedrības projekts „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”, ar mērķi veicināt tūrisma nozares izaugsmi Latgalē, īstenojot līdz šim apjomīgāko un inovatīvāko tūrisma mārketinga kampaņu, padarot Latgali par iecienītu tūrisma galamērķi.


Vides aizsardzība

Izdevumi novirzīti notekūdeņu apsaimniekošanai un pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem.


Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Kā svarīgākā prioritāte 2019. gadā bija ielas apgaismojuma un ietves izbūve Kurmenes ielā, Rugāju ciemā. Neskatoties uz to, ka vienīgais risinājums, kā to izdarīt, bija pārņemt nodalījuma joslu no VAS “Latvijas Valsts ceļiem un veikt būvniecību, aprīļa mēnesī kļuva skaidrs, ka nebūs pieejams finansējums - Valsts kases kredīts, pašvaldība uzsāka darbus par pašvaldības līdzekļiem. Darbi ir kopumā veikti, tikai pavasarī vēl jāveic labiekārtošanas darbi. Kopējās izmaksas 266 341 euro (bez PVN). Lai paveiktu darbus pilnībā no jauna ir izbūvēta infrastruktūra ietves un apgaismojuma ierīkošanai. Saimnieciskā nodaļa 2019.gadā veica teritorijas labiekārtošanas un apsaimniekošanas darbus, malkas sagādāšanu iestādēm u.c. darbus. Kā tika plānots, tika atjaunots ūdensvads Tikaiņos, lai novērstu biežos ūdens pārtraukumus. Nākošgad prioritāte būs ūdens kvalitātes uzlabošana Rugāju ciemā un ūdensvada pārbūve kritiskajās vietās. Ievērojami budžeta līdzekļi tika novirzīti zemes īpašumu sakārtošanai un sagatavošanai atsavināšanai. Bijušos zemju lietotāji arvien biežāk izvēlas izpirkt zemes, jo ar katru gadu, vērojot zemes tirgus tendences, zemes pārdošanas cena pieaug. Ir iespēja veikt samaksu ilgākā termiņā nevis uzreiz.


Veselība

Izmaiņas notikušas primārās veselības aprūpes nodrošināšanā, no maija nav pieejami pakalpojumi Lazdukalna feldšeru – veselības punktā. Iedzīvotājiem ir iespēja izmantot Skujetnieku feldšeru – veselības punkta pakalpojumus. No septembra darbu atsāka arī zobārste Rugājos. Finansējums pakalpojumu nodrošināšanai pārsvarā tiek saņemts no Nacionālā veselības dienesta.


Atpūta, kultūra un reliģija

Par aktuālākajiem pasākumiem, pašdarbības kolektīvu piedāvājumiem un muzeja darbību tiek regulāri sniegta informācija pašvaldības mājas lapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā „Kurmenīte” . Novada 4 bibliotēkās grāmatu fonds papildināts ar jaunākajiem izdevumiem un periodiku, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek sniegti informatīvi pakalpojumi un palīdzība e-pakalpojumu izmantošanā. Izvērtējot noslogotību, jauniešu interešu centra pakalpojumi no 2020. gada nebūs pieejami Skujetniekos, bet bērniem un jauniešiem būs iespēja darboties Skujetnieku bibliotēkā.


Izglītība

Izglītības iestādēm mācību procesa pilnveidošanai, telpu un teritorijas labiekārtošanai katru gadu tiek novirzīti līdzekļi. Rugāju novada vidusskolā - veikts internāta istabiņu un gaiteņa remonts, iegādātas mēbeles, inventārs, mācību līdzekļi un cits aprīkojums. Īstenojot ERASMUS projektu, skola ir papildus iegādājusies aprīkojumu. Šogad tika sagatavota pamatne rotaļlaukuma izveidei skolas teritorijā, kā arī noasfaltēts nobrauktuves posms no Kurmenes ielas. Rugāju novada Eglaines pamatskolā – izremontēta klase speciālās izglītības bērniem, iegādātas mēbeles, kā arī mācību līdzekļi. Abām izglītības iestādēm 2020.gadā paredzēta akreditācija. Arī 2019.gada pavasarī tika sumināti skolēni un pedagogi ar naudas balvām par augstiem sasniegumiem mācībās un interešu izglītībā, novirzīti līdzekļi 4 423 euro. Skolēniem tiek nodrošināta peldētapmācība Balvu baseinā - katrā ceturksnī katram skolēnam divas reizes, paredzot izdevumus 1600 euro apmērā. Skolēnu nokļūšanai skolā un mājās tiek nodrošināts skolēnu autobuss rītā un pēcpusdienā, kopumā dienā 11 reisi, vidēji dienā veicot 578 kilometrus. Pašvaldība arī nodrošina transportu ārspusskolas pasākumiem, sacensībām un mācību ekskursijām. Kā nozīmīgu ieguldījumu var uzsvērt projektu realizēšanu izglītības jomā – gan pašvaldības, izglītības iestāžu un biedrību, kas dod papildus ieguldījumu mācību procesa pilnveidošanā. Sporta centrs realizēja projektu tās infrastruktūras pilnveidošanai. Izglītības pārvalde jau vairāku gadu garumā koordinē atbalsta programmas „Skolas auglis” un „Skolas piens” .


Sociālā aizsardzība

Papildus esošajiem pakalpojumiem, 2019.gadā tiek piedāvāts mājas aprūpes pakalpojums. Sociālās aprūpes centrā „Rugāji” tika veikti gan apkārtnes labiekārtošanas darbi, gan arī atsevišķu telpu (vecajā ēkā) atjaunošana un aprīkojuma iegāde.


Daina Tutiņa

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore