Atskatoties uz 2019. gadu Rugāju novadā

Atskatoties uz 2019. gadu Rugāju novadā

2019. gads Rugāju novadā – kāds tas ir bijis darbos un notikumos? Šogad apritēja jau 10 gadi kopš dzīvojam savā nelielajā, bet kā izrādās stiprajā novadā, kurā 2009. gada 1. jūlijā apvienojās Rugāju un Lazdukalna pagasti ar novada centru Rugājos. Šogad ir paveikti darbi, kuri savu kārtu gaidījuši jau gadu desmitiem ilgi, joprojām esam turpinājuši attīstīt novadā pieejamo pakalpojumu klāstu, uzklausījuši un palīdzējuši viens otram. Atpūtas brīžos esam varējuši apmeklēt visdažādākos pasākumus vai doties izbraucienos un iepazīt mūsu novadu. Gads ir gandrīz noslēdzies, un, atskatoties uz to, kas tajā piedzīvots, var secināt – mēs spējam patiešām daudz, ja vien paši tam ticam. Rugāju novadā ir ar ko lepoties, par ko priecāties un, pieņemot jaunus izaicinājumus, kuru īstenošanā bieži vien ir jāieliek ne mazums pūļu un spēku, tiekties uz augšu!


JANVĀRIS


Gaidot Latvijas valsts simtgadi, SIA “ZAAO” aicināja iesaistīties akcijā “100 darbi Latvijai” un paveikt brīnišķīgus un vērtīgus vides labiekārtošanas, izdaiļošanas un vides izglītības darbus, lai mūsu valsts dzimšanas dienu svinētu skaistā un sakārtotā vidē. Ar radošiem vides labiekārtošanas risinājumiem priecēja arī Rugāju novads. 2019. gada 24. janvārī, Rugāju novada domes sēžu zālē, pulcējās pieteikto darbu veicēji, lai saņemtu pateicības par dalību akcijā.

“Latgales Gada balva” ir balvu pasniegšanas ceremonija, lai godinātu Latgales cilvēkus, organizācijas, uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā, kurā tiek nominēti tie Latgales notikumi, pasākumi vai cilvēku pārstāvji, kuri gada laikā ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Latgales labā ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām un citiem pasākumiem, kas ir nozīmīgi Latgales reģionam un Latgales atpazīstamībai sabiedrībā. 2019. gada 26. janvārī, Preiļu kultūras centrā, notika “Latgales Gada balva 2018” svinīgā ceremonija. Esam lepni, ka ”Latgales gada sirds cilvēks” nominanti ir mūsu ļaudis - prāvests Oļģerts Misjūns un Daiga Brezinska.

Aizvadītā gada decembrī, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību, pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē Rugāju sporta centrs notika akreditācijas process, kurā Izglītības kvalitātes valsts dienesta organizēta komisija izvērtēja sporta skolas darbības jomas un īstenoto izglītības programmu kvalitāti. Par akreditācijas rezultātu visi var būt gandarīti, jo sporta skolas kolektīva darbs ir atzinīgi novērtēts.

26. janvāra ziemīgajā rītā Rugāju tautas namā pulcējās dambretes spēles entuziasti, lai piedalītos dambretes turnīrā, kurš šogad Rugājos norisinājās jau ceturto reizi. Arī šogad varējām priecāties par faktu, ka gadu no gada Rugājos pieaug interese par dambretes spēli un kuplinās dalībnieku skaits organizētajā turnīrā.


FEBRUĀRIS


23. februārī tautas muzikanti un kapelas uz Danču vakaru Rugājos ieradās no tuvākas un tālākas apkaimes. Vietējie Rugāju novada muzikanti ar prieku uzņēma ciemiņus no Balviem, Krišjāņiem, Briežuciema, Rogovkas, Kaunatas, Rēzeknes, Daugavpils, Zvirgzdenes un citām vietām.


“Ne velti saka, ka cilvēki dažkārt mēdz uzstādīt pārāk lielus mērķus un pusceļā pazūd motivācija tos sasniegt. Es dzīvoju ar domu, ka katra jauna diena ir jaunas iespējas!”

(Intervija ar rugājieti, farmaceiti VITU BLEIDERI , “Kurmenīte”, Nr.154, februāris)


Tika saņemts pozitīvs apstiprinājums par pieciem, Rugāju novada pašvaldības iesniegtajiem, meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošanas projektu pieteikumiem. Atjaunojot meliorācijas sistēmu tiks uzlabota infrastruktūra, kas attiecas un lauksaimniecības attīstību un meža ražības paaugstināšanu, kā arī tiks novērsti pavasara palu un avārijas risku draudi autoceļiem un pieguļošajām platībām. Būvdarbos paredzēts novākt apaugumu, atcelmot trasi, pārtīrīt pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvjus, atjaunot caurtekas, atjaunot caurtekām gala sienas, atjaunot kājnieku laipu, atjaunot drenu sistēmu iztekas, ierīkot virszemes noteces, veikt sedimentācijas baseina izbūvi.

2019. gada 6. februārī, Rugāju novada vidusskolā, norisinājās metodiskā diena „Iedvesmot izaugsmei”. Skolā viesojās 135 skolotāji no Lubānas, Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 24 izglītības iestādēm, lai gūtu iedvesmu jaunai pieejai mācību procesā, ko piedāvā projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā” („Skola 2030”).

Arī šajā gadā Rugāju novada vidusskolas jaunieši izmantoja lielisko iespēju izzināt sev interesējošās profesijas reālā darba vidē un 13. februārī kļuva par kāda sava aroda profesionāļa “ēnu”. Mūsu vidusskolēni ēnoja ne vien Rīgā, bet arī Ludzas novadā un Rēzeknē, jo katrs izvēlējās sev patiesi saistošu nozari.

Rugāju novada vidusskolā un Rugāju novada Eglaines pamatskolā, izmantojot Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus, projekta Nr.9.2.4.2/16/I/072 “DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” ietvaros no 11.līdz 15.februārim norisinājās Sirds veselības nedēļa, kuras laikā varēja uzzināt un noskaidrot daudz jauna un līdz šim nezināma par sirds uzbūvi, procesiem un tās nozīmīgumu.

No 11. līdz 18. februārim Rugāju novada vidusskolas sākumskolas klašu skolēniem notika Ziemas olimpiāde. Nedēļas laikā tika veikti daudzveidīgi uzdevumi saistībā ar mācību priekšmetiem - matemātiku, latviešu valodu, dabas zinībām, mājturību.


MARTS


Ar lieliskiem rezultātiem un iesūtītiem oriģināliem darbiem noslēdzās Latvijas Zaļā punkta radošo darbu konkursa skolēniem “Zaļais restarts” otrā sezona. Konkursa komisija, izvērtējot visus iesniegtos 395 darbus, tostarp arī Rugāju novada vidusskolas 6. klases darbu ar nosaukumu “Džinsu otrā dzīve”, piešķīra dalībniekiem 8. vietu. Balvas ieguvēji saņēma gardumu grozus no “Skrīveru saldumiem”.

Zemnieku saimniecībā “Mežaines” attiecības ar zirgiem ir uz “Tu”. Šovasar saimniecībā labprāt tika gaidīti bērni un jaunieši kopā ar vecākiem, kuri vēlas apgūt jāšanas prasmi un rūpes par zirgiem. Lieliska iespēja, visiem kopā darbojoties, apgūt ko jaunu, lietderīgi un patīkami pavadīt laiku.

No šī gada 8. - 10. martam Rugāju novada senioru deju kopa “Ezerrieksts”, kopā ar vairākiem deju kolektīviem no Vidzemes, piedalījās kultūras programmas aktivitātēs Baltkrievijā.


“Darot lietas ķeksīša pēc, mēs visvairāk apzogam tieši paši sevi.”

(Intervija ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenās krātuves centra vadītāju SANITU BURĶĪTI, “Kurmenīte”, Nr.155, marts)


2019. gada 6. martā Balvu Bērnu jauniešu centrā norisinājās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības reģionālais fināls. Septiņpadsmit 5. un 6. klašu skolēnu konkurencē no Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem, godalgotu vietu ieguva arī Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolniece Daira Ikstena.

Arī šogad, Starptautiskajā Sieviešu dienā, Lazdukalna saieta namā, ar Rugāju novada vīriešu atbalstu, norisinājās īpaši sievietēm veltīts pasākums. Šogad sievietēm bija iespēja baudīt rugājieša Riharda Krilova un lieliskās balss īpašnieces Līgas Rīderes neaizmirstamo koncertu.


APRĪLIS


Rugāju novada pašvaldība, lai nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt darba iemaņas, pamatprasmes un darba pieredzi, kā arī, lai radītu skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvlaiku, atzina par nepieciešamu arī 2019. gada vasaras brīvlaikā novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēnus iesaistīt pašvaldības finansētās darba vietās. Nodarbinātības pasākumi tika nodrošināti 24 skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuri mācās novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, un kuri nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdī bija sasnieguši 15 gadu vecumu.

Šī gada 10. aprīlī Rugājos pulcējās 9. klašu skolēni no Viļānu vidusskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas un Rugāju novada vidusskolas, lai piedalītos Vanadzēnu komandu konkursā “Pazīsti Latviju!”. Ar mērķi veicināt Latvijas un dzimto novadu vēstures izzināšanu, veidot jauniešos lepnumu par savas tautas varoņiem un viņu paveikto, kā arī, pārbaudot un apliecinot savas zināšanas un prasmes, kopīgi darbojoties komandā, šāds konkurss Rugājos norisinājās pirmo reizi.

Izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem” piedāvātās aktivitātes aprīlī, iedzīvotājiem bija iespēja doties uz uztura speciālistu semināriem, dažādiem veselības veicināšanas pasākumiem, dziedinošo vingrošanu un vēl daudz un dažādām aktivitātēm.

„Satiec savu meistaru!” pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē. 2019. gadā jau 11. reizi dažādu prasmju meistari 155 norises vietās Latvijā gaidīja savus apmeklētājus projekta “Satiec savu meistaru!” ietvaros. 5. aprīlī ikviens interesents tika gaidīts Rugājos, resursu centrā “Skreine”, lai kopā ar sieviešu biedrības “Ūdensroze” pārstāvēm darinātu mīkstās rotaļlietas. Meistarklases dalībniekiem savu rotaļlietu bija iespēja gatavot dažādās tehnikās – gan tamborējot, gan adot, gan izšujot pēc jau gatava parauga.


MAIJS


Uzsāktās Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, kura paredz mainīt valsts administratīvo teritoriju iedalījumu, pašvaldību skaits samazinot no 119 līdz 35, Rugāju novada pašvaldības ieskatā, jāievēro demokrātijas principi, risinot jautājumus, kas tieši un netieši skar iedzīvotāju intereses, bija nepieciešams zināt iedzīvotāju viedokli, tāpēc maija sākumā tika organizēta aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Rugāju novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām.

Rugāju novada vidusskolā pavasaris šogad iestājās pavisam agri! Marta mēnesī skolēni aktīvi iesaistījās skolas Sēklu bibliotēkas tapšanā – veidoja stendu, fasēja sēklas un aicināja apkārtējos aizdomāties par bezmaksas sēklu aprites priekšrocībām. Pateicoties Erasmus+ projektam Nr.2018-1ES01- KA229- 05071_5 „School gardens around school”, skolēniem bija iespēja iegādāties zemi un puķu podiņus, lai katrs skolēns varētu iestādīt samtenīti un pasniegt to savai māmiņai svētkos. Rezultāts bija patiešām iedvesmojošs.

Katru gadu, aprīļa pēdējā nedēļā, Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros bibliotēkas ar īpašām aktivitātēm un pasākumiem cenšas piesaistīt sev sabiedrības uzmanību. Šogad Bibliotēku nedēļa noritēja no 22.- 28.aprīlim. Aprīļa pēdējā piektdienā Rugāju bibliotēkā ciemojās kolēģi no Viļakas novada bibliotēkām, ar mērķi apskatīt mūsu bibliotēku un uzzināt kaut ko vairāk par Rugājiem.

Pirms 15 gadiem, 2004. gada 1. maijā, jau no paša rīta, Rugāju parkā pulcējās ļaudis. Bija skaista un saulaina diena. Cilvēku noskaņojums svinīgs, jo priekšā gaidāms jauns izaicinājums visiem kopā. Tajā dienā Latvijas valsts kļuva par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti un toreizējais Ministru prezidents Indulis Emsis savu uzrunu Latvijai teica tieši Rugājos. Arī operdziedātājam Tālim Matīsam veltītais piemiņas akmens tika atklāts tieši viņa 100 gadu dzimšanas dienā – 2004. gada 1. maijā.

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, arī šogad Rugāju novada pašvaldība izsludināja biznesa ideju konkursu “Kļūsti par uzņēmēju Rugāju novadā”. Iespēju iegūt līdz EUR 1000 līdzfinansējumu savas idejas realizēšanai, izmantoja divi konkursa dalībnieki.


JŪNIJS


Pašā vasaras plaukumā, 16.jūnijā, Višķu estrādi piepildīja gadskārtējā senioru dziesmu un deju festivāla “Saulei pretī mūžu ejot’’ dalībnieki, kuri bija ieradušies no 23 novadiem. Dalībnieku kopskaits pārsniedza 1100 cilvēku. Koncerta noslēgumā, pēc pateicībām un apsveikumiem, Rugāju novadam bija īpašs brīdis - novada domes priekšsēdētāja saņēma svētku karogu, jo nākamgad 18. senioru festivāls notiks Rugājos.

Latgales Reģionālajam atbalsta centram „Rasas pērles”, šī gada 13. jūnijā, apritēja 10 gadi kopš tā atklāšanas brīža. „Rasas pērles” simbolizē to, ka jauns rīts un lecoša saule nožāvē pat pašas zemes asaras. Saka, ka arī cilvēks atdzimst, saņemot veldzi. Šo desmit gadu laikā centrā ir pabijuši bērni, viņus pavadošās personas un pieaugušie, kuri, saņemot speciālistu atbalstu, kaut nedaudz remdējuši sāpes par to, kas piedzīvots. Centra direktore kopā ar centra darbinieku komandu patiešām tic labajam un gaišākai nākotnei, palīdzot klientiem, kuri cietuši no vardarbības.


“Tas, kādi pārbaudījumi cilvēkam ir jāpiedzīvo - mēs neviens pat neiedomājamies”.

(Intervija ar Latgales Reģionālā atbalsta centra „Rasas pērles” direktori ILZI ANDŽU, “Kurmenīte”, Nr.158, jūnijs)


Rugāju novada muzeju kā atsevišķu struktūrvienību dibināja 1999. gada 5. jūnijā. Rugāju novada vidusskolas skolotājs Leopolds Upītis bija apzinājis un savācis samērā plašu novadpētniecības materiālu par Rugājiem un tas varēja kļūt par labu startu pagasta muzejam. Jāteic, ka Rugāju vidusskolā vienā telpā muzejs pastāvēja jau no sešdesmitajiem gadiem. Šogad muzejam apritēja 20 gadi kopš tā dibināšanas brīža.


JŪLIJS


Jūlijā tika uzsākta gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kurmenes ielā, Rugāju ciemā. Ietves izbūves un apgaismojuma darbi ir bijuši aktuāli vairāku gadu garumā, taču, nesaņemot Satiksmes ministrijas finansiālu atbalstu, kā vienīgais risinājums bija noslēgt sadarbības līgumu ar AS „Latvijas Valsts ceļi”. Paveikto izbūves darbu rezultātā, ceļa posmā no centra „Rasas pērles” līdz pagriezienam uz Rangučiem caur Rugāju ciemu, izbūvēts apgaismojums. Savukārt ceļa posmā no viena Vārnienes upes tilta pie Rugāju novada vidusskolas līdz otram tiltam ir izbūvēta gājēju ietve. Apzaļumošanas darbi tiks veikti 2020. gada pavasarī.

Šī gada 17. Jūlijā Rugāju novada Sociālā dienesta organizētās Jauno vecāku atbalsta grupas vecāki kopā ar saviem mazuļiem, brāļiem un māsām devās uz Rančo „Ozolmājas”, lai iepazītu, pabarotu, apčubinātu tur mītošos dzīvniekus.

Biedrība “Silenieku skola” šogad pie sevis uzņēma 30 bērnus - vasaras nometnes dalībniekus - piedzīvojumu telšu nometnē. Pateicoties biedrības “Mēs pasaulē” piesaistītajam finansējumam, bērniem par dalību nometnē nebija jāmaksā. Nometnes dalībniekiem bija iespēja pavadīt brīnišķīgas trīs dienas un divas naktis Silenieku skolas sakoptajā un labiekārtotajā apkārtnē.

Pašā vasaras vidū, uz Rugājiem no visām debess pusēm, mūs visus tikties sauca Rugāju novada svētki. 13. jūlijā, novada svētku ietvaros, norisinājās arī Bērnības svētki un Rugāju novada vidusskolas 115. jubilejas svētku pasākumi. Ikvienam svētku dalībniekam bija iespēja darboties dažādās meistardarbnīcās, piedalīties sportiskās aktivitātēs, doties izbraucienā pa Rugāju novadu, kā arī apmeklēt Aijas Andrejevas un pavadošās grupas koncertu.

Rugāju novada seniori, agrā 9. jūlija rītā, sāka ceļojumu uz Alūksnes novadu, lai iepazītu pilsētu un uzzinātu interesantus faktus par dažādiem kultūrvēstures objektiem un atpūstos.

26. un 27. jūlijā Rugāju novada amatierteātris “Zibšņi”, ar novada atbalstu, devās pārstāvēt Rugāju novada vārdu XIV Latvijas amatierteātru salidojumu Alūksnē. Divas neaprakstāmi fantastiskas dienas, kurās amatierteātris “Zibšņi” spoguļojās, gāja gājienā, iepazinās ar citiem kolektīviem, brauca bānītī, dziedāja, skatījās izrādes un baudīja Alūksnes fantastisko viesmīlību.

Šī gada 14. jūlijā Rugājos tika atklāta jaunā katoļu baznīca. Uz šo pasākumu bija ieradušies ļoti daudz cilvēku no tuvākajiem novadiem, jo Latgalē ne tik bieži tiek būvētas jaunas baznīcas. Lai arī draudze pēdējos gados samazinājusies, vietējie ir pārliecināti, ka baznīca tukša nepaliks. Vecās baznīcas pamatā ir bijusī mācītājmāja, kuru pārbūvēja, sākoties Otrajam pasaules karam. Koka ēkā ziemā bija ļoti auksti un cilvēki nenāca. Jauno baznīcu, kas atrodas turpat netālu no vecās, sāka būvēt pirms septiņiem gadiem.


AUGUSTS


Šī gada 9. augustā, ierodoties gan pašmāju, gan kaimiņvalstu delegācijām, Rugāju novadā tika atzīmēta Eiroreģiona “Pleskava - Livonija” diena 2019. Visas dienas garumā, Rugāju novada teritorijā, tika piedāvātas dažādas pārrobežu kultūras aktivitātes, kurās tikās ciemiņi no Latvijas, Igaunijas un Krievijas (Pleskavas apgabals). Pasākuma svinīgajā atklāšanas brīdī klātesošie tika iepazīstināti ar dienas programmu, savukārt, pēc tam sekoja etnogrāfisko deju, mūzikas instrumentu, muzicēšanas un citas meistarklases. Taču pašvaldību vadītāji tika iepazīstināti ar Rugāju novada pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un apmeklēja tūrisma objektus. Tuvojoties pasākuma izskaņai, cauri Rugāju ciemam uz Rugāju parku, norisinājās pasākuma dalībnieku gājiens un koncerts, kurā ar krāšņiem un katrai valstij raksturīgiem priekšnesumiem uzstājās Eiroreģiona “Pleskava - Livonija” pašvaldību pašdarbības kolektīvi no Latvijas, Igaunijas un Krievijas.

No 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisinājās 2. līmeņa jaunsargu nometne, kurā piedalījās jaunsargi no Viļakas, Ludzas, Krāslavas, Kārsavas, Balvu, Baltinavas, Zilupes un Rugāju novadiem. Neskatoties uz mazliet nelabvēlīgajiem laika apstākļiem – lietu, vēju, vēsumu – jaunsargi neatlaidīgi pildīja savu ierašanās mērķi - mācīties un pilnveidot sevi.

31. augustā Rugāju parkā valdīja rosība un prieks visas pēcpusdienas un nakts garumā. Notika jauki pasākumi visai ģimenei “Atā vasara…!”, kur katrs varēja sev rast izklaidi un atpūtu kādā no aktivitātēm. Darbojās piepūšamā atrakcija “Ķepu patruļa”, ūdens bumbas, lielā spēle “Cirks”, vizināšanās ar poniju, netradicionālās stafetes, Laser Tag LATGALE. Atpūtas mirkļus varēja kuplināt ar kafejnīcas “Devon” piedāvātajām gardajām aukstajām un siltajām uzkodām. Latgales plānošanas reģions dāvāja gardo cukurvati, aicināja bērnus zīmēt un minēt krustvārdu mīklas, notika pasākuma apmeklētāju video filmēšana utt. Laika apstākļi arī mūs lutināja ar saules siltumu un bez lietus. Pasākumu apmeklēja krietns pulks visu vecumu iedzīvotāju. Parkā valdīja jauka un priecīga gaisotne. Lai daudzas aktivitātes varētu baudīt bez maksas, vajadzēja piesaistīt finansējumu, tāpēc jau kādu laiku iepriekš tika uzrunāti vairāki mūsu novada uzņēmējus, kuri arī atbalstīja šī pasākuma norisi un dāvāja prieku daudzām, jo daudzām bērnu sirsniņām.


SEPTEMBRIS


2019. gada 22. septembrī, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, notika Nikodema Rancāna balvas pasniegšana izcilākajiem Latgales reģiona pedagogiem. Atzinības rakstu par latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības popularizēšanu un ieviešanu mācību vai studiju vidē saņēma Rugāju novada vidusskolas skolotāja Velga Smoļaka. No 16. līdz 20. septembrim Rugāju novada vidusskolā ciemojās Erasmus+ KA229 projekta “School gardens around Europe” dalībnieki no Spānijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par bioloģisko daudzveidību Eiropas valstīs, uzlabot skolēnu akadēmiskos rezultātus dabaszinātņu jomā, iekļaut skolas dārzus mācību programmā starpdisciplinārā veidā, sekmēt 3R noteikumu (samazināšana, atkārtota izmantošana un otrreizēja pārstrāde) ievērošanu ikdienas dzīvē, kā arī veicināt atbildību par ūdens un enerģijas resursu patēriņu. Projekta partneri bija gandarīti piedalīties Ekoskolu apbalvošanas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur Rugāju novada vidusskola, jau trešo gadu pēc kārtas, par vērtīgiem darbiem vides aizsardzības un ilgtspējas labā, saņēma starptautisko Zaļā karoga apbalvojumu.

Šā gada saulainajā 7.septembra dienā Lietuvas pilsētā Panevežis notika kārtējais Baltijas čempionāts svarbumbu celšanā. Par Baltijas čempioniem savās svaru kategorijās kļuva Dārta un Dita Stivriņas, Ainārs un Jānis Dokāni, Edgars Prancāns (visi Rugāju novads), Māris Rubulis (Viļāni).

Jau vairāk kā desmit gadus tiek organizētas Lielās talkas, kuru galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām. Šogad Lielā talka norisinājās gan pavasarī, gan rudenī. Pavasara talkā uzsvars tika likts uz atkritumu savākšanu un apkārtējās vides sakopšanu. Taču rudens talkā, 21. septembrī, ikviens tika aicināts piedalīties akcijā “Laimes koki” un iestādīt savu laimes koku. Rugāju novadā talkas dalībnieki rosījās jau 20. septembrī. Tā kā brīvdabas estrādes teritorijā tika nozāģēti bīstamie koki, tad liepas attiecīgi tika pārstādītas otrpus žogam.

Reiz sensenos laikos Rugājiem cauri gāja dzelzceļš un kursēja vilcieni. Dzelzceļa līniju slēdza tālajā 1965. gadā, sliedes ar laiku demolēja, bet pats dzelzceļa uzbērums saglabājās un šobrīd ir Rugāju novada pašvaldības īpašums. Pastaiga kājām pa veco dzelzceļu vai brauciens ar velosipēdu sākotnēji šķita diezgan nereāla ideja, taču kādā septembra pēcpusdienā, Rugāju novada pašvaldības vadība, kopā ar speciālistiem, devās pētīt, cik tad piemērots būtu vecais dzelzceļš posmā no Rugājiem līdz Lazdukalnam pastaigu takas iekārtošanai. Lai šī vieta kļūtu par iecienītu pastaigu taku, daudz var izdarīt pašu spēkiem, tāpēc ir nolemts, ka 2020. gada pavasarī organizēt iedzīvotāju talkas un piesaistīt arī pašvaldības rīcībā esošo tehniku, galvenokārt, attīrot vidus posmu, kas ir aizaudzis un ir jālabo dažas pārejas.


OKTOBRIS


Rugāju novadā no 14. līdz 18. oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir nākotnes profesijas. Karjeras nedēļa šogad tika aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Rugāju novada izglītības iestāžu audzēkņiem arī bija iespēja piedalīties aizraujošos un izglītojošos pasākumos Karjeras nedēļas ietvaros.

2019. gada 1.novembrī Pečoros (Krievija) Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” ietvaros, Pečoru rajona administrācijas noorganizētajos trīs projekta pasākumos tikās visu projekta partneru vadītāji, speciālisti, uzņēmēji un amatnieki. Uz tikšanos devās arī Rugāju novada pašvaldības vadība, speciālisti un uzņēmēji.

Lai klātienē pārrunātu iedzīvotājiem aktuālus un būtiskus jautājumus, kā arī uzklausītu viedokļus, Rugāju novada pašvaldība, šī gada 15. oktobrī, rīkoja tikšanos ar iedzīvotājiem un aicināja izmantot iespēju tikties ar pašvaldības vadību un speciālistiem.

Šī gada 18. oktobrī, Mežaparka estrādē, tapa unikāls, pašvaldību veidots, rododendru dārzs. Šis jau ir otrais vides objekts, kas skaistā veidā vēstīs par Latvijas pilsētām un novadiem. Pirmais atrodams Vecrīgā – ģerboņu siena. Rugāju novada pašvaldībai bija gods iestādīt rododendru ar nosaukumu “Babītes Antons”.


NOVEMBRIS


Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) nolēma reģistrēt divas iniciatīvas grupas parakstu vākšanai par 13. Saeimas atsaukšanas referenduma rosināšanu. Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.

Lāčplēša diena novadā sākās ar piemiņas brīdi skvērā, atceroties vēstures notikumus, kas risinājušies 100 gadus atpakaļ, kad brīvības cīņu kaujās tika nosargāta mūsu jaunā, nodibinātā Latvijas valsts. Piemiņas brīdim svinīgumu deva Zemessardzes bataljona pārstāvju klātbūtne un zalves, kas atskanēja pasākuma laikā. Svētku pasākuma gaitā notika lāpu gājiens, kad devāmies cauri Rugāju ciemam, lai noliktu ziedus kritušo partizānu piemiņas vietā. Prieks un gandarījums, ka pasākumu kuplināja novada jaunsargi, instruktora J.Rakstiņa vadībā. Lačplēša dienas pasākums noslēdzās Rugāju tautas namā, kur dāmu vokālā ansambļa dalībnieču balsis priecēja, izdziedot mūsu tautai svarīgas dziesmas, kas devušas spēku un palīdzējušas pārvarēt dažādus mirkļus mūsu valsts vēsturē.

Šī gada 16. novembrī uz svētku sarīkojumu, par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai, Rugāju tautas namā, pulcējas tuvāki un tālāki ciemiņi, lai kopā ieskandinātu skaisto dzimšanas dienu mūsu Latvijai. Pasākuma apmeklētājus priecēja ne tikai Rugāju novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, solisti un mūzikas instrumentu spēlētāji, bet arī Latgales patriota un mūziķa Ginta Ločmeļa izpildītās dziesmas. Pasākuma laikā tika pasniegti arī Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksti Rugāju novada cilvēkiem.

28. novembrī Rugāju novadā notika tikšanās ar VARAM ministrijas pārstāvi A.Šultu par Administratīvi teritoriālo reformu.


DECEMBRIS

Ar radošām darbnīcām, svētku prieku un čaklu rūķu līdzdarbošanos, Rugāju novadā 13. decembrī svinīgi tika iedegtas Ziemassvētku egles.

14. decembrī Rugāju dāmu vokālais ansamblis atzīmēja pastāvēšanas 30 gadu jubileju. Īpašs prieks par ansambļa izdoto jubilejas disku “Spuldzītes vējā”.

Ar sirsnīgiem koncertiem Rugāju novada dievnamos uzstājās tuvāku un tālāku novadu ciemiņi, kā arī Latvijā zināmi mūziķi.


“Mūsdienu jauniešiem ir pietiekoši daudz drosmes un apņēmības atgriezties dzimtajās vietās – tikai ir jānodrošina iespējas darboties tur, kur viņi vēlas.”

(Intervija ar Zemessardzes 31. kājnieku bataljona kapteini un Izlūkošanas dienesta (S-2) nodaļas priekšnieku ALDI ŠMAGRI, “Kurmenīte”, Nr. 156, aprīlis)


Rugāju novada pašvaldības Atzinības raksti 2019. gadā pasniegti: Ivetai Arelkevičai, Sofijai Sudarovai, Ritai Pipurei, Inārai Ločmelei, Evijai Konivalei, Veltai Kadakovskai, Natālaijai Garajai, Venerandai Ceirulei, Aināram Dokānam, Dārtai Stivriņai, Irēnai Svilānei, Lidijai Loginai, Annai Stērniniecei, Ivetai Birkovai, Anitai Leonei, Eduardam Stalidzānam, Vijai Ločmelei.

Gaidot Rugāju novada vidusskolas 115 gadu jubileju, sadarbībā ar Rugāju novada muzeju, tika apkopota informācija par novada teritorijā bijušajām skolām:

Kurmenes krievu skola (Skolai bijis smags liktenis - tā trīs reizes ir nodegusi, kā arī divas reizes tā ir pievienota Rugāju sešklasīgajai pamatskolai un Rugāju vidusskolai, trīs reizes slēgta, divas reizes atjaunota).

Rugāju Valsts divgadīgā lauksaimniecības skola (Skola dibināta 1922. gadā Domopolē (tagad - Bērzpils pagastā). Tā atradās bijušajā Domopoles muižas centrā un par skolas pārzini bija iecelta Leontīne Grauduma, bet no 1925. gada – Jūlijs Zariņš. Taču 1938. gadā, audzēkņu trūkuma dēļ, skola tika pārcelta uz Rugājiem).

Upetnieku astoņgadīgā skola (Pirmās ziņas par Upītnieku I. pakāpes pamatskolu (skolas pirmais nosaukums, taču dažādos laika periodos tā ir saukta gan par Upetnieku, gan par Upatnieku skolu) saglabājušās no 1921./1922. mācību gada. Tajā gadā skolā mācījušies 46 skolēni).

Benislavas pirmās pakāpes pamatskola (Rugāju novada teritorijā pirmā dibinātā skola ir Benislavas sākumskola. Benislavas muižu, kas piederēja muižniekam Benislavskim, nopirkuši 22 brīvlaistie zemnieki no Vecgulbenes un Stāmerienas. Uzņēmīgie zemnieki lēmuši, ka bērniem ir nepieciešama skola, paši organizējuši privātskolu, maksādami skolotājam algu).

Šogad apaļas un pusapaļas jubilejas svinētu vairāki mūsu novada dižgari: 115 gadi Tālim Matīsam – operdziedātājs – tenors, radiofona dziedātājs, komponists, vokālais pedagogs, pirmais profesionālais režisors Latgalē. 110 gadi Jānim Zibenim - metālkalējs, sabiedriskais darbinieks, Brīvības pieminekļa Latgales zvaigznes kalējs, pirmais izglītotais tēlnieks Latvijā, pedagogs. 95 gadi Broņislavai Martuževai - dzejniece, komponiste, Triju Zvaigņu IV šķiras ordeņa virsniece. Dzimusi 1924. gada 8. aprīlī. - 95 gadi mūsu novadniecei, dzejniecei Lūcijai Strodai (dz. Jaudzema). Dzimusi 1924. gada 6. novembrī.


Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste