Projektu īstenošana Rugāju novadā 2019. gadā

Projektu īstenošana Rugāju novadā 2019. gadā

Rugāju novada dome aktīvi apgūst Eiropas Savienības fondu projektus, 2019. gadā ir pabeigti iesāktie projekti, kā arī iesniegti projekti, kuru īstenošana būs turpmākajos gados.


Triju gadu garumā turpinājās iesniegtais projekts “DZĪVO VESELS! - veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotājiem” Eiropas Sociāla fonda atbalstītajā 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Projekts tika īstenots no 2017. - 2019.gadam. Kopējās projekta izmaksas EUR 30 709,00, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR 26 102,55, valsts budžeta finansējums EUR 4 606,35. Rugāju novada dome arī 2020.gadā piedāvās iedzīvotājiem sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.

Kopš 2015.gada 21.decembra Rugāju novada dome īsteno projektu Nr. 8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!”. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Rugāju novadā 2019. gadā projektā “Proti un Dari!” iesaistīti 2 jaunieši, izlietotais finansējums- 1147,83 EUR.

Rugāju novada dome sagatavoja un iesniedza Lauku atbalsta dienestā (LAD) projektu “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Rugājos” LEADER projektu konkursa 5.kārtā. Projekta ietvaros bija plānots izveidot aktīvās atpūtas laukumu, aprīkojot ar kvalitatīvām un izturīgām iekārtām, kas paredzētas 6, 12 un 15 gadus veciem bērniem un pusaudžiem. Tas risinātu sākumskolas un pamatskolas vecuma bērnu aktīvās atpūtas dažādošanas problēmas, taču pie projekta izvērtēšanas projekts ieguva nepieciešamo punktu skaitu, bet neguva finansiālu atbalstu.

Rugāju novada dome sagatavoja un iesniedza Lauku atbalsta dienestā (LAD) projektu “Multisensorā “Brīnumu istaba” Eglainē” LEADER projektu konkursa 5.kārtā. Projekta ietvaros tika paredzēts, izveidojot multisensoro vidi, sniegtu pakalpojumu pieejamību, kas veicinātu veselības uzlabošanos bērniem un jauniešiem, kuri cieš no dažādiem attīstības traucējumiem, stresa, sociālās atstumtības, mazvērtības trūkuma, sekmējot viņu sociālās prasmes, vispārējo attīstību, dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Arī šis projekts pie projekta izvērtēšanas ieguva nepieciešamo punktu skaitu, bet neguva finansiālu atbalstu.

Apstiprināts Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegtais projekts “Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā” LEADER projektu konkursa 5.kārtā. Projekta ietvaros tika uzstādīti trīs jauni, daudzfunkcionāli vingrošanas rīki – vingrošanas sols, svaru stienis un iekārta ar vicināšanas virvēm spēka treniņiem. Tika pielāgots un uzlabots segums stadiona zonā, kurā tika uzstādīti šie trenažieri., kā arī ieklāts jaunākās paaudzes gumijas granulu segums sporta centra otrajā stāvā, pārveidojot to par fizisko aktivitāšu sporta manēžu ar stabilu, drošu un neslīdošu grīdu. Projekta īstenošana notika 2019.gadā. Kopējās izmaksas EUR 24196,37; t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 16584,30, pašvaldības finansējums EUR 7612,07.

2019.gada decembrī tika sagatavots un iesniegts Lauku atbalsta dienestā (LAD) projekts “Viedā sola uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā” LEADER projektu konkursa 7.kārtā. Projekts tieši papildinās tūrisma infrastruktūras attīstību, teritorijas labiekārtošanu, piesaistot lielāku tūristu skaitu novadam. Projekta ietvaros tiks iegādāts un uzstādīts viedais sols - velosipēdu apkopes punkts, kurš veic daudz un dažādas funkcijas. Viedais sols ir augstas kvalitātes cinkota tērauda konstrukcija, eleganti noformēta ar jaudīgiem saules paneļiem jumtiņa vietā ar daudzām iebūvētām funkcijām solā – bezvadu internets WiFi, viedtālruņu lādētājs, velosipēda turētājs, kontaktligzda elektrisko velosipēdu, elektroskūteru u.c. ierīču uzlādēšanai, LED gaisma, LDC displejs, velosipēda remonta instrumenti, USB pieslēgvietas elektriskajām ierīcēm, apgaismojums un iebūvēti sensori datu vākšanai un analīzei – interneta lietotāju skaita un datu izmantošanas skaitītājs, uzlādēto velosipēdu skaits, temperatūras sensors u.c. Projekta īstenošana notiks 2020.gadā. Kopējās izmaksas EUR 10527,00; t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 9000,00, pašvaldības finansējums EUR 1527,00.

2018. un 2019. gadā tika realizēts Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegtais projekts “Autoceļa “Pelnupe – Osa” posma pārbūve”, pasākuma “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, pašvaldības grants ceļu pārbūvei. Projekta kopējās izmaksas EUR 302 912,64, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 224 263,21, pašvaldības finansējums EUR 73 649,43.

2018. un 2019.gadā tika realizēts LAD iesniegtais projekts “Autoceļa “Ozolnes - Liepari” pārbūve”, pasākuma “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, pašvaldības grants ceļu pārbūvei. Projekta kopējās izmaksas EUR 296 918,93, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 214 075,95, pašvaldības finansējums EUR 82842,98.

2018. un 2019.gadā tika realizēts LAD iesniegtais projekts “Autoceļa “Egļusala - Žeivinieki” pārbūve”, pasākuma “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, pašvaldības grants ceļu pārbūvei. Projekta kopējās izmaksas EUR 634 975,97, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 191 660,84, pašvaldības finansējums EUR 443 315,13.

2019.gada sākumā LAD apstiprināja projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Baldonēs”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projektu paredzēts realizēt līdz 2021. gadam. Projekta kopējās izmaksas EUR 60 598,27, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 52 058,88, pašvaldības finansējums EUR 8539,39.

2019.gada sākumā LAD apstiprināja projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Rugājos”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projektu paredzēts realizēt līdz 2021. gadam. Projekta kopējās izmaksas EUR 64 015,58, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 55 779,84, pašvaldības finansējums EUR 8235,74.

2019.gada sākumā LAD apstiprināja projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Kozupē”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projektu paredzēts realizēt līdz 2021. gadam. Projekta kopējās izmaksas EUR 22 581,80, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 20 323,62, pašvaldības finansējums EUR 2258,18.

2019.gada sākumā LAD apstiprināja projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Kaņepienē”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projektu paredzēts realizēt līdz 2021. gadam. Projekta kopējās izmaksas EUR 113 411,44, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 99 578,88, pašvaldības finansējums EUR 13 832,56.

2019. gada sākumā LAD apstiprināja projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagastā un Lazdukalna pagastā”, pasākuma 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projektu paredzētsrealizēt līdz 2021.gadam. Projekta kopējās izmaksas EUR 99 901,25, t.sk. ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) finansējums EUR 42 258,78, pašvaldības finansējums EUR 57 642,47.

Uzsākta iesniegtā projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” 5.6.2. SAM „Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētas teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” realizēšana. Notiek NĪ “Rosība” laukuma un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūve Lazdukalna pagastā. Tiek izstrādāts būvprojekts pašvaldības “Skolas un Dzelzceļa ielu” pārbūvei Rugāju ciemā. Projekti būs vērsti uz degradēto teritoriju sakārtošanu, ceļu infrastruktūras izbūvi, lai sakārtotās teritorijas varētu piedāvāt uzņēmējiem. Finansējums Rugāju novada pašvaldībai būs pieejams no Eiropas Reģionālā un attīstības fonda finansējums, t.i. EUR 783 965 un valsts budžeta EUR 27 669,37, kāarī jāparedz pašvaldības finansējums EUR 110 677,50.

Apstiprināts Rugāju novada domes sagatavotais projekta iesniegums „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. 2020. gadā paredzēts Lazdukalna pagastā pārbūvēt ēku, izveidojot dienas aprūpes centru, kas paredzēta sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kopējās projekta izmaksas EUR 182 515,00 t. sk. attiecināmās izmaksas EUR 182 515,00; ERAF fi nansējums EUR 110 561,20; valsts budžeta dotācija EUR 6270,84 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 65 682,96.

2018.gadā ir uzsākta un pašlaik turpinās Rugāju novada Attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrāde. Apzinot novada iestāžu vajadzības tiek izstrādāti Rīcības un Investīciju plāni turpmākajiem 7 gadiem. Attīstības programmas izstrādi plānots pabeigt 2020.gada sākumā.

No 2019. gada 8. februāra tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.4. specifi skā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projektā apgūts finansējums EUR 16 549,19 (līdz 1. decembrim). Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros Rugāju novada dome ir noslēgusi 2 līgumus ar biedrībām, par kopējo summu EUR 9 200 apmērā (Eiropas Sociālā fonda fi nansējums un valsts budžeta finansējums).

No 2017. gada 15. marta tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 2019. gadā izlietots finansējums (līdz 1. decembris) EUR 6628,63 apmērā.

No 2017. gada 1. septembra tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’. 2019. gadā izlietots finansējums (līdz 1. decembris) EUR 11 748,60 apmērā.

Kā jau katru gadu, arī 2019.gadā tika sagatavotas atskaites projektiem, kuri realizēti iepriekšējos gados. Pēc katra projekta realizācijas atskaites iesniedzamas vēl 5 gadu garumā.


Lonija Melnace

Rugāju novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja