Rugāju novada skolas ir gatavas jaunajiem soļiem izglītības laukā

Rugāju novada skolas ir gatavas jaunajiem soļiem izglītības laukā

Jauno gadu (lasi – jauno mācību gadu), kā patīk jokot skolu ļaudīm, kas tikko uzsācis savu gaitu, jau neatlaidīgi un sparīgi uz priekšu virza gan mūžsenais uzdevums mācīties un mācīt, gan jauni mērķi un uzdevumi.

2019./2020. mācību gadā izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas darbā vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā tiek akcentēti vairāki aspekti.

Pirmsskolas izglītībā tiek uzsākta pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. Pilnveidotā mācību satura ieviešanas uzsākšanai 2020. gada 1. septembrī 1., 4. un 7. klasē izstrādāti mācību priekšmetu programmu paraugi. Tiks pilnveidoti mācību priekšmetu (kursu) programmu paraugi, turpināsies pedagogu tālākizglītošana, lai nodrošinātu pilnveidotā mācību satura ieviešanas uzsākšanu 2020. gada 1. septembrī 10. klasē. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros turpināsies atbalsta pasākumi pilnveidotā satura īstenošanā.

ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros 2019./2020. mācību gadā plānots īstenot 15 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, no tām sešas novada posma olimpiādes tiešsaistē (ekonomika, ģeogrāfija, ķīmija, latviešu valoda un literatūra, vēsture, fizika), kā arī organizēt piecas reģionālās izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferences 2019. gada februārī un noslēguma pasākumu/konferenci 2019. gada aprīlī.

Izglītības un zinātnes ministrija skolu ir ieplānojusi arī citas aktivitātes šajā mācību gadā vispārējā izglītībā, tostarp 10.-12. klašu skolēniem diagnosticējošo darbu par ceļu satiksmes drošības jautājumiem. 2019./2020. mācību gadā turpināsies 2017. gadā iesāktā Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” īstenošana.

Sekmējot bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, kultūras mantojuma apguvē un tālāknodošanā, notiek gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuru norise ieplānota 2020. gada 6.-12. jūlijā, Rīgā. 2020. gada pavasarī plānotas repertuāra apguves pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skates, konkursi. Tiek gatavota svētku programma kora mūzikā, instrumentālajā mūzikā (pūtēju orķestri, simfoniskie orķestri, kokļu kolektīvi), tautas un mūsdienu dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, teātra mākslā, folklorā.

Novada izglītības iestādēs 2029./2020. mācību gadu uzsākuši 373 izglītojamie, t.sk. vispārizglītojošajās skolās – 289 skolēni, sporta skolā (Rugāju sporta centrs) – 84 audzēkņi. Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu 5. septembrī Rugāju novada vidusskolā reģistrēts 161 skolēns un 50 bērni pirmsskolas izglītības grupās, Rugāju novada Eglaines pamatskolā – 64 skolēni un 14 bērni pirmsskolas izglītības grupās.

Jāuzsver, ka mūsu novada skolas ir gatavas jaunajiem soļiem izglītības laukā, kas panākts ar labu dažādu resursu izlietojuma menedžmentu. To skolēnu vasaras brīvdienu nogalē, 20. augustā, atzina pašvaldības darba grupa (domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina Tutiņa un izglītības darba vadītāja Biruta Berkolde) novada izglītības iestāžu apmeklējuma laikā. Skolās paveiktais pārsteidza ne tikai ar visu darbinieku ieguldījumu, bet arī ar radošumu un līdzekļu ekonomisku izlietojumu vienlaikus.


Biruta Berkolde

Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Rugāju novada skolas ir gatavas jaunajiem soļiem izglītības laukā 0Rugāju novada skolas ir gatavas jaunajiem soļiem izglītības laukā 1Rugāju novada skolas ir gatavas jaunajiem soļiem izglītības laukā 2Rugāju novada skolas ir gatavas jaunajiem soļiem izglītības laukā 3Rugāju novada skolas ir gatavas jaunajiem soļiem izglītības laukā 4Rugāju novada skolas ir gatavas jaunajiem soļiem izglītības laukā 5