Rugāju novada dome izsludina atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) izsludina atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli sekojošus nekustamos īpašumus:


“Mežgravas”, kadastra nr. 3874 003 0038, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 6.40 ha, atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 4455.10. Izsoles solis – EUR 100,00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT vai Domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, interesenti var arī apskatīt izsolāmo objektu.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. oktobrim plkst. 9.40. Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10,00 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 445.51 Domes norēķinu kontā reģ. Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā ar atlikto maksājumu, sadalot to divās daļās, norēķinotieslīdz 2019. gada 13. novembrim.

Izsole notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 2019. gada 30. oktobrī plkst. 10:10. Tālrunis informācijai: 27850898 L.Melnace.

______________________________________________

“Laukāres”, kadastra nr. 3864 007 0210, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 6.96 ha, atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 12 878.58. Izsoles solis – EUR 100,00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT vai Domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, interesenti var arī apskatīt izsolāmo objektu.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. oktobrim plkst. 10.00. Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10,00 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 1287.86 Domes norēķinu kontā reģ. Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā ar atlikto maksājumu, sadalot to divās daļās, norēķinotieslīdz 2019. gada13. novembrim.

Izsole notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 2019. gada 30. oktobrī plkst. 10:30. Tālrunis informācijai: 27850898 L.Melnace.

______________________________________________

“Pagasts Nr.4”, kadastra Nr. 3864 008 0259, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 64.35 ha, atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā. Izsoles sākotnējā cena ir EUR 106 000.41. Izsoles solis – EUR 500,00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT vai Domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, interesenti var arī apskatīt izsolāmo objektu.

Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30.oktobrim plkst. 10.30. Visiem pretendentiem jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 50,00 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 10 600.04 Domes norēķinu kontā reģ. Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā ar atlikto maksājumu, sadalot to divās daļās, norēķinotieslīdz 2019. gada 13. novembrim.

Izsole notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, 2019. gada 30. oktobrī plkst. 11.00. Tālrunis informācijai: 27850898 L.Melnace.