Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0107 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 1,2 ha kopplatībā, un lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0212 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 14,7 ha kopplatībā, mutiskas nomas tiesību izsoles.

Ar nomas tiesību izsoļu noteikumiem var iepazīties arī Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no plkst. 09.00 līdz 17.00.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0107 (1,2 ha)

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai mutiskā nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0107 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 25. septembra plkst. 09.50. Nomas tiesību izsole notiks 2019. gada 25. septembrī plkst., 10:00. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 53 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 63,60 (sešdesmit trīs euro un 60 centi) bez PVN, par visu zemes gabalu, ar kopējo platību 1,2 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% euro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Izsoles noteikumus skatīt ŠEIT.


Nomas tiesību izsole par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0212 (14,7 ha)

Nomas tiesību izsoļu pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē par lauksaimniecības zemi ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0212 var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 25. septembra plkst. 10.30. Nomas tiesību izsole notiks 2019. gada 25. septembrī plkst., 10:40. Nomas tiesību izsoles sākumcena ir 53 EUR par 1 ha bez PVN, jeb 779,10 (septiņi simti septiņdesmit deviņi euro un 10 centi) bez PVN, par visu zemes gabalu, ar kopējo platību 14,7 ha. Maksāšanas līdzeklis 100% euro. Nomas maksu sola par 1 ha. Izsoles solis 10 EUR. Papildus nosolītajai nomas maksai uzvarētājam būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Izsoles noteikumus skatīt ŠEIT.


Visiem pretendentiem jāsamaksā reģistrācijas nodeva par katru nomas tiesību izsoli, kurā vēlas piedalīties, EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) Rugāju novada domes norēķinu kontā, Reģ. Nr. 90009116736, norēķinu konts: AS „Citadele banka” konta Nr. LV73PARX0012628470001.

Reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.


Kontaktinformācija:

Juriskonsulte
LĪGA ŠUSTOVA
Tālrunis: 64521348
E-pasts: liga.sustova@rugaji.lv