Ceļu infrastruktūras izbūve un atjaunošana

Ceļu infrastruktūras izbūve un atjaunošana

Pašvaldības budžets ir cieši saistīts ar valsts budžeta pieņemšanu, jo tikai tad var sākt veikt lielākos ieplānotos darbus. 2019.gadā valsts budžets ne tikai tika pieņemts vēlāk kā citus gadus, bet arī ieviesa papildus nosacījumus Valsts kases aizņēmuma saņemšanā, kas būtiski ietekmē arī pašvaldību, tajā skaitā arī Rugāju novada pašvaldības investīciju projektu realizāciju.

Pašvaldībai jāparedz līdzfinansējums, kas nav mazāks par 25 procentiem un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām. No savas puses pašvaldība ir visu izdarījusi, bet ir izveidojusies kritiska situācija, jo valsts budžetā noteiktais aizdevumu apjoma limits ir iztērēts, un šobrīd arī Eiropas Savienības projektu realizācija var apstāties. Latvijas Pašvaldību savienība ir aktualizējusi šo jautājumu Finanšu ministrijā, cerams būs pozitīvs risinājums un aizņēmumiem pieejamo līdzekļu limits tiks palielināts.

Rugāju novada dome 2019. gada 1. martā izsludināja iepirkumu “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kurmenes ielā.” Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, Rugāju novada dome varētu slēgt līgumu par gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi Kurmenes ielā par kopējo summu 322 272,64 EUR, kopā ar PVN, bet vēl ir nepieciešams ņemt aizņēmumu 241 704,48 EUR apmērā, lai pilnībā realizētu projektu. Pieprasījums aizdevuma saņemšanai ir iesniegts, bet joprojām nav izskatīts. Līdz ar to kavējas ietves un apgaismojuma izbūves darbi Kurmenes ielā.

Maijā ir jau veikta daļa no plānotajiem darbiem, kuriem bija paredzēts finansējums no pašvaldības budžeta. SIA „Imberteh” ir veikusi vairākus darbus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Ir veikta nobrauktuvei no Kurmenes ielas uz Rugāju novada vidusskolu asfaltbetona seguma uzklāšana, kopējās izmaksas ar PVN 21% ir 5780,78 euro.

Pie Rugāju novada vidusskolas ir veikta rotaļlaukuma un papildus stāvvietas pamatnes sagatavošana ar pašvaldības resursiem (tehnika un darbinieki). Savukārt SIA „Imberteh” ieklāja asfaltbetona segumu stāvvietā, izmaksas 4390,18 euro. Kā arī tika sagatavota pamatne un uzklāts asfaltbetona segums Vītolu ielā, Skujetniekos, no 0,00 km līdz 0,060 km, izmaksas 19 406,49 euro. Vēlāk, kad tiks sagatavota grants pašvaldības karjerā, tiks veikts arī Vītolu ielas seguma atjaunošana un novadgrāvju izbūve atlikušajā posmā.


Daina Tutiņa

Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore