Norisinājusies Rugāju novada iedzīvotāju aptauja

Norisinājusies Rugāju novada iedzīvotāju aptauja

No 2019. gada 30. aprīļa līdz 7. maijam Rugāju novada dome organizēja Rugāju novada iedzīvotāju aptauju.

Kā zināms, tad uzsāktās Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros plānots mainīt valsts administratīvo teritoriju iedalījumu. Publiskotajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā kartē pašvaldību skaits samazināts no 119 līdz 35. Rugāju novada pašvaldības ieskatā ir jāievēro demokrātijas principi, risinot jautājumus, kas tieši un netieši skar iedzīvotāju intereses, tāpēc ir nepieciešams uzklausīt iedzīvotāju viedokli, lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli par Rugāju novada iespējamo apvienošanu ar citu novadu administratīvajām teritorijām.

Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine pateicas par atsaucību visiem, kas piedalījās viedokļa izteikšanā un aptaujas aizpildīšanā par administratīvi teritoriālās reformas jautājumu. “Aptauja tika aizpildīta gandrīz vienlīdzīgi gan no Rugāju, gan Lazdukalna pagastos dzīvojošajiem novada iedzīvotājiem. Visaktīvāk savu viedokli pauduši respondenti vecumā no 46- 62 gadiem, pēc tam seko vecuma posms no 63 un vairāk gadiem. Ar pārliecinošu vairākumu, un tas ir 79 %, iedzīvotāji iesniegtajās aptaujās atzīmējuši, ka nevēlas, lai mūsu – Rugāju novada teritorija tiktu pievienota citiem novadiem. Ja notiktu apvienošana, tad 12 % respondentu atklāj, ka vēlamā teritorija būtu kopā ar Balvu novadu, 6 % vēlētos apvienošanu ar Gulbenes novadu. Iegūtos datus no anketām iekļausim kopējā novada prezentācijā, ko veidosim, lai paustu pašvaldības viedokli par administratīvi teritoriālās reform un Rugāju novada darbības pārskatu 10 gadu griezumā, gatavojoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra Jura Pūces vizītei mūsu novadā,” apliecināja S. Kapteine.

Kopējais respondentu skaits, kuri izteica savu viedokli organizētajā aptaujā ir 355. No iesniegtajām aptaujām par nederīgām tika atzītas 19 aptaujas, kurās nekorekti norādīts vārds un uzvārds vai anketa iesniegta anonīmi, tāpēc rezultāti attiecīgi tika apkopoti no 336 aptaujām. Aptaujas, kuras iesniegtas no pašvaldības informatīvā izdevuma “Kurmenīte” un aizpildītas klātienē ir 157, savukārt, internetā aizpildītas 179 aptaujas.


Aptaujas rezultātiKā redzams attēlā nr.1, tad vislielāko atsaucību - 30% no aptaujātajiem, izrādījuši iedzīvotāji vecumā no 46-62 gadiem, respondenti vecumā no 63 gadiem un vairāk aptauju aizpildījuši salīdzinoši aktīvi sastādot 29% no kopējā aptaujāto skaita. Aptaujātie iedzīvotāji jeb 27% respondentu norādījuši vecuma grupu 26-45 gadi, taču tikai 14% ir bijuši vecumā no 18-26 gadiem.30% no aptaujātajiem respondentiem kā savu nodarbošanos norādījuši “Valsts vai pašvaldības darbinieks”, 27% ir uzņēmēji vai pašnodarbināta persona, 13% ir kāda uzņēmuma darbinieki, 12 % - pensionāri, 10 % - bezdarbnieki, taču 8 % no aptaujātajiem ir norādījuši atbildi “Cits variants”.Kā pozitīvi vērtējams aspekts, ka gan Rugāju pagasta, gan Lazdukalna pagasta iedzīvotāji gandrīz vienlīdz aktīvi iesaistījās aptaujas aizpildīšanā. 54% respondentu kā savu dzīvesvietu norādīja Rugāju pagastu, 41% - Lazdukalna pagastu, savukārt vien 5% izvēlējās atbildi “Citur”.No apkopoto aptauju datiem redzams, ka vairums respondentu - 79 % nevēlas Rugāju novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām. Taču teritoriju apvienošanas gadījumā 12 % aptaujāto kā iespējamo jaunās teritorijas variantu norādījuši Balvu novadu, 6 % norādījuši Gulbenes novadu, 2 % - Lubānas novadu, bet 1 % no aptaujātajiem atzīmējuši atbildi “Cits variants”, paskaidrojot, ka iespējamās teritorijas varētu būt gan Balvu, gan Gulbenes, Lubānas un Alūksnes novadi, kā arī ieteikuši izskatīt variantu par divu līmeņu pašvaldībām (daļa novada funkciju tiktu uzticētu apriņķu adminstrācijai).