Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kurmenes iela 44”

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kurmenes iela 44”

Rugāju novada dome (turpmāk – Dome) izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kurmenes iela 44”, kadastra Nr. 3874 012 0606 kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,1446 ha un divstāvu administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0606 001 ar kopējo platību 212,90 m2, atrodas Rugāju novada Rugāju pagasta Rugājos, Kurmenes ielā 44.

Izsoles sākotnējā cena ir EUR 6 873,64. Izsoles solis – EUR 100,00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT vai Domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, interesenti var arī apskatīt izsolāmo objektu. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Domē ne vēlāk kā līdz 2019. gada 3. jūnijam plkst. 9:55.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, līdz 2019. gada 3. jūnijam plkst. 9:55, jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 10,00 un drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 687,36 Domes norēķinu kontā reģ. Nr. 90009116736, AS Citadele banka, kods: PARXLV22, konta Nr. LV73PARX0012628470001. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nekustamo īpašumu jāsamaksā ar atlikto maksājumu, sadalot to divās daļās, norēķinoties līdz 2019. gada 29. novembrim.

Izsole notiks Domes sēžu zālē Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā 2019. gada 3. jūnijā plkst. 10:00.

Tālrunis informācijai: 64521348 L. Šustova.