Skolēnu nodarbinātības pasākumi 2019. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā

Skolēnu nodarbinātības pasākumi 2019. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā

Rugāju novada pašvaldība, lai nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt darba iemaņas, pamatprasmes un darba pieredzi, kā arī lai radītu skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvlaiku, atzīst par nepieciešamu arī 2019. gada vasaras brīvlaikā novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēnus iesaistīt pašvaldības finansētās darba vietās.

Nodarbinātības pasākumi tiks nodrošināti 24 skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rugājunovada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuri mācās novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un kuri nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdī ir sasnieguši 15 gadu vecumu, ņemot vērā proporciju iedzīvotāju, skolu un skolēnu skaita ziņā: Rugāju pagastā – 14 skolēni; Lazdukalna pagastā – 10 skolēni.

Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās 10 darba dienas, četras stundas dienā (nepilnu darba dienu), saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.

NEPIECIEŠAMS - iesniegt vecāku vai aizbildņu aizpildītu iesniegumu un ārsta izziņu (forma 027) par veselības stāvokli Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads) pie sekretāres līdz 2019. gada 15. maijam. Pēc noteiktā termiņa dokumenti netiks pieņemti.

Par izvērtēšanas rezultātiem darba grupa informēs skolēnus un izglītības iestādes līdz 2017. gada 17. maijam, izsūtot Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēm darba grupas sēdes protokola izrakstu ar izvēlēto skolēnu sarakstu. Saraksts tiek nosūtīts arī Nodarbinātības valsts aģentūras filiālei Balvos.

Pēc darba vietas un laiku apstiprināšanas, apmeklēt NVA Balvu filiāli, slēgt līgumus.

Noteikumi

IESNIEGUMS