Rugāju novada dome aicina iesniegt projektus Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā

Rugāju novada dome aicina iesniegt projektus Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā


Rugāju novada dome izsludina pieteikšanos Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātībā” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (turpmāk- PuMPuRS) ietvaros.

Konkursa organizētājs – Rugāju novada dome

Projekta iesniedzēji var būt:

- Jaunatnes organizācija;
- Biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni;
- Jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Projekta mērķa grupa ir Vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības programmu 1. – 4. kursa audzēkņi ar risku priekšlaicīgi pamest mācības.

Pētījumi liecina, ka biežākie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riski ir – grūtības mācībās, motivācijas trūkums,vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas u.c. Infografika "Esi vērīgs - atpazīsti riskus!"

PMP nopietni ierobežo izglītojamo izaugsmi un panākumu profesionālajā jomā, radot sociālās problēmas un sociālās atstumtības risku.

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus projektā 8.3.4. noteiktos mērķus:

- palielināt PMP riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

- iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz PMP riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 27. maijs

Finansējums – vienam projektam pieejamais finansējums ir 4 600 EUR, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem. Pieejams finansiālais atbalsts 2 projektiem.

Projekta īstenošanas termiņš: 3-18 mēneši


Projekta konkursa dokumenti:

- Konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums

- Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai pašvaldībā

- 2. pielikums Projekta iesnieguma veidlapa

- 3. pielikums Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

- 4. pielikums Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

- 5. pielikums Vērtēšanas kritēriji


Metodika un vadlīnijas:
Vairāk informācijas par projektu:

www.pumpurs.lv, http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti


Papildu informācija par projektu:

Rugāju novada domes jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa koordinatore

Ieva Sīle

Tālrunis 28765138

e-pasts: ieva.sile@rugaji.lv