PAZIŅOŠANA:
Iepirkuma nosaukums
un numurs
Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena
Publicēšanas datumsPiedāvājuma iesniegšanas

datums

RND 2017/13
„Veselīga dzīvesveida un profilakses
veicināšanas pasākumu nodrošināšana”

Rugāju novada dome
Reģ.Nr.90009116736
Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana atbilstoši pielikumā noteiktajai specifikācijai

1.daļa: „Vienaudžu izglītotāju nodarbības skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem nodarbību organizēšana”, CPV kods 80561000-4;

2.daļa: „Vingrošanas grupas bērniem Rugāju novada vidusskolā un Rugāju novada Eglaines pamatskolā”, CPV kods 98336000-7;

3.daļa: „Veselības grupas pieaugušajiem fizioterapeita vadībā” , CPV kods 85142100-7;

4.daļa: „Nūjošanas grupas organizēšana”, CPV kods 80561000-4;

5.daļa: „Bērnu vasaras nometnes rīkošana Lazdukalna pagastā”, CPV kods 55243000-5;

6.daļa: „Uztura mācības praktiskās nodarbības”, CPV kods – 80522000-9.

28.04.2017.
Dokumentu komplekts
līdz 15.05.2017. 10.00
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Rugāju novada dome
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570
Tālrunis: 64521351, 27832856
E-pasts: dome@rugaji.lv
ATVĒRŠANA:
Atvēršanas vieta

Datums un laiksPievienotais dokuments
Rugāju novada domes sēžu zāle15.05.2017. plkst. 10.00Atvēršanas protokols
Noslēdzies