Jaunākais galerijās

Aktualitātes

Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma nomas tiesību rakstisku izsoli

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0022, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 4,9 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole.

Donoru diena Rugājos

2016. gada 4. augustā no plkst. 09.00 - 12.00 Rugāju novada domes telpās norisināsies Donoru diena.
Jaunumi

Rugāju novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Rugāju novada sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu.

Rugāju novada izglītības iestādes gatavojas jaunajam mācību gadam

Kā parasti, vasaras mēnešos, aktīvi darbi notiek novada izglītības iestādēs -Rugāju novada vidusskolā, Rugāju novada Eglaines pamatskolā un Rugāju sporta centrā, kad tiek veikti telpu remontdarbi.

Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma nomas tiesību rakstisku izsoli

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0022, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, 4,9 ha kopplatībā, nomas tiesību izsole.